Last Updated: June 25, 18:19
Tuesday, June 25, 2024
ފޮޓޯ ގެލަރީ

އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު

އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3170
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3172
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3199
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3191
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3171
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3227
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3198
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3187
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3193
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3163
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3207
އައްޑޫގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިން އެ ޤައުމުގެ ހައިކޮމިޝަނަރާއި ބައްދަލު ކުރަނީ / ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް
DSC_3166
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3223
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3225
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3175
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3164
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3189
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3167
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3211
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3217
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3182
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3160
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
DSC_3176