Last Updated: July 23, 19:05
Tuesday, July 23, 2024
ފޮޓޯ ގެލަރީ

އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"

އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3367
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3348
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3383
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3342
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3423
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3404
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3344
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3335
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3350
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3363
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3416
ލޯކަލް ގަވަމެންޓް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް / ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް
DSC_3443
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3378
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3337
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3371
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3388
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3351
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3417
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3396
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3410
ލޯކަލް ގަވަމެންޓް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް / ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް
DSC_3347
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3366
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3381
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
DSC_3372
ފަނޯއްލަ ދަރުބާރުގައި މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް
DSC_3434