ފޮޓޯ ގެލަރީ

ރައީސް ޔާމީން ކުޅުދުއްފުޓަށް ވަޑައިގަތުން

ކ

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ބިން ހިއްކުން އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔަމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
23379834_1625493090842663_4959444703750830189_n
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ބިން ހިއްކުން އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔަމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
23379915_1625493087509330_4982424627974854226_n
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ބިން ހިއްކުން އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔަމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
23380035_1625548030837169_2980126048663989548_n
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ބިން ހިއްކުން އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔަމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
23380191_1625485050843467_498682803265481565_n
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ބިން ހިއްކުން އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔަމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
23380269_1625485047510134_6498430989043361381_n
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ބިން ހިއްކުން އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔަމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
23380323_1625547987503840_2669778311957490053_n
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ބިން ހިއްކުން އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔަމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
23435158_1625493080842664_2399493936154630905_n
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ބިން ހިއްކުން އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔަމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
23471926_1625504264174879_5549890806760090580_n
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ބިން ހިއްކުން އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔަމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
23472206_1625504257508213_892803362693747060_n
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ބިން ހިއްކުން އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔަމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
23472278_1625485054176800_3256647199934287958_n
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ބިން ހިއްކުން އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔަމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
23517482_1625504260841546_3245280706673085201_n