ފޮޓޯ ގެލަރީ

ޕީޕީއެމްގެ ހަ ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، 12 ނޮވެމްބަރ 2017 ފައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ހަވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
98058_fd95b705-b_
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، 12 ނޮވެމްބަރ 2017 ފައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ހަވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
98063_bfb169a4-6_
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، 12 ނޮވެމްބަރ 2017 ފައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ހަވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
98065_52fef918-8_
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، 12 ނޮވެމްބަރ 2017 ފައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ހަވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
98067_943cda3d-f_
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، 12 ނޮވެމްބަރ 2017 ފައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ހަވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
98072_46df7db1-2_
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، 12 ނޮވެމްބަރ 2017 ފައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ހަވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
98079_27ab760d-a_
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، 12 ނޮވެމްބަރ 2017 ފައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ހަވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
98080_d4861bcb-f_
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، 12 ނޮވެމްބަރ 2017 ފައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ހަވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
98081_dc0290b5-f_
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، 12 ނޮވެމްބަރ 2017 ފައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ހަވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
98084_7e09fda3-9_