ފޮޓޯ ގެލަރީ

ޑައިބެޓީޒް އައްޑޫ ބައިސްކަލް ބުރު

ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބައިސްކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން.
HHHJ (8)
ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބައިސްކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން.
HHHJ (7)
ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބައިސްކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން.
HHHJ (6)
ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބައިސްކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން.
HHHJ (5)
ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބައިސްކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން.
HHHJ (4)
ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބައިސްކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން.
HHHJ (3)
ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބައިސްކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން.
HHHJ (2)
ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބައިސްކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން.
HHHJ (1)
ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބައިސްކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން.
HHHJ (10)