ފޮޓޯ ގެލަރީ

2 މެގަވޯޓުގެ ޖަނެރޭޓަރުތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރަން ގެނެސްފައިވާ 2 މެގަވޯޓުގެ ޖަނެރޭޓަރުތައް ބެޑަށް އަރުވާފައި. ޑިސެމްބަރު މަހު މި ޖަނެރޭޓަރުތަކުން ކަރަންޓު ދެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނޭ. ފޮޓޯ: ފެނަކަ
އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރަން ގެނެސްފައިވާ 2 މެގަވޯޓުގެ ޖަނެރޭޓަރުތައް ބެޑަށް އަރުވާފައި. ޑިސެމްބަރު މަހު މި ޖަނެރޭޓަރުތަކުން ކަރަންޓު ދެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނޭ. ފޮޓޯ: ފެނަކަ
އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރަން ގެނެސްފައިވާ 2 މެގަވޯޓުގެ ޖަނެރޭޓަރުތައް ބެޑަށް އަރުވާފައި. ޑިސެމްބަރު މަހު މި ޖަނެރޭޓަރުތަކުން ކަރަންޓު ދެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނޭ. ފޮޓޯ: ފެނަކަ
އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރަން ގެނެސްފައިވާ 2 މެގަވޯޓުގެ ޖަނެރޭޓަރުތައް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ އިންޖިނިއަރަކު މޮނިޓަރ ކުރަނީ. ފޮޓޯ: ފެނަކަ
އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރަން ގެނެސްފައިވާ 2 މެގަވޯޓުގެ ޖަނެރޭޓަރުތައް ބެޑަށް އަރުވާފައި. ޑިސެމްބަރު މަހު މި ޖަނެރޭޓަރުތަކުން ކަރަންޓު ދެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނޭ. ފޮޓޯ: ފެނަކަ