ފޮޓޯ ގެލަރީ

އެލެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017

ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި ވާދަކުރާ ސްކޫޕް ކަންމަތީގެ ޓީމް ކުޅުންތެރިން.
އެލެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017
ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި ވާދަކުރާ އެފްސީ ބޭރުމަތި ޓީމް ކުޅުންތެރިން ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން.
އެލެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017
އެލެކްސް އިންވަސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ 2 ވަނަ މެޗްގައި އެފްސީ ބޭރުމަތި އާއި ސްކޫޕް ކަންމަތި ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-5 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ އެފްސީ ބޭރުމަތިން.
DSC_0142
އެލެކްސް އިންވަސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ 2 ވަނަ މެޗްގައި އެފްސީ ބޭރުމަތި އާއި ސްކޫޕް ކަންމަތި ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-5 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ އެފްސީ ބޭރުމަތިން.
DSC_0146
އެލެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި އުސްގަނޑަ އަދި ސުއްޓާލައިން ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-4 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އެފްސީ އުސްގަނޑަ
DSC_0034
އެލެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި އުސްގަނޑަ އަދި ސުއްޓާލައިން ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-4 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އެފްސީ އުސްގަނޑަ
DSC_0024
އެލެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި އުސްގަނޑަ އަދި ސުއްޓާލައިން ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-4 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އެފްސީ އުސްގަނޑަ
DSC_0023
އެލެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި އުސްގަނޑަ އަދި ސުއްޓާލައިން ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-4 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އެފްސީ އުސްގަނޑަ
DSC_0021
އެލެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި ވާދަކުރާ އެފްސީ ސުއްޓާލައިން ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިން.
DSC_0006
އެލެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި ވާދަކުރާ އެފްސީ އުސްގަނޑަ ޓީމް
DSC_0007
އެލެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017.
DSC_0039 (2)
ލެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި އެފްސީ އަފިރިން އަދި އެފްސީ ގައްލީޝާ ކުޅުނު މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނު އިޔާސް ޝާހިދް.
DSC_0107
ލެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި އެފްސީ އަފިރިން އަދި އެފްސީ ގައްލީޝާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން. މިމެޗް އަފިރިން ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2-7 ގެ ނަތީޖާއަކުން.
DSC_0084
ލެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި އެފްސީ އަފިރިން އަދި އެފްސީ ގައްލީޝާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން. މިމެޗް އަފިރިން ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2-7 ގެ ނަތީޖާއަކުން.
DSC_0087
ލެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި އެފްސީ އަފިރިން އަދި އެފްސީ ގައްލީޝާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން. މިމެޗް އަފިރިން ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2-7 ގެ ނަތީޖާއަކުން.
DSC_0065
ލެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި އެފްސީ އަފިރިން އަދި އެފްސީ ގައްލީޝާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން. މިމެޗް އަފިރިން ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2-7 ގެ ނަތީޖާއަކުން.
DSC_0058
ލެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ މެޗެއް ބަލަން ގޮސް ތިބި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް.
DSC_0081
ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި ވާދަކުރާ އެފްސީ އަފިރިންގެ ކުޅުންތެރިން ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން.
DSC_0056
ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި ވާދަކުރާ އެފްސީ ގައްލީޝާގެ ކުޅުންތެރިން ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން.
DSC_0055
އެލެކްސް އިންވަސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ 2 ވަނަ މެޗްގައި އެފްސީ ބޭރުމަތި އާއި ސްކޫޕް ކަންމަތި ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-5 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ އެފްސީ ބޭރުމަތިން.
DSC_0142
ލެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ މެޗެއް ބަލަން ގޮސް ތިބި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް.
DSC_0135
އެލެކްސް އިންވަސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ 2 ވަނަ މެޗްގައި އެފްސީ ބޭރުމަތި އާއި ސްކޫޕް ކަންމަތި ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-5 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ އެފްސީ ބޭރުމަތިން.
DSC_0125
އެލެކްސް އިންވަސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ 2 ވަނަ މެޗްގައި އެފްސީ ބޭރުމަތި އާއި ސްކޫޕް ކަންމަތި ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ކުރިން ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ސަލާމްކުރަނީ.
DSC_0123
ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގައި ވާދަކުރާ ސްކޫޕް ކަންމަތީގެ ކުޅުންތެރިން
DSC_0182
އެލެކްސް އިންވަސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ 2 ވަނަ މެޗްގައި އެފްސީ ބޭރުމަތި އާއި ސްކޫޕް ކަންމަތި ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-5 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ އެފްސީ ބޭރުމަތިން.
DSC_0181
އެލެކްސް އިންވަސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ 2 ވަނަ މެޗްގައި އެފްސީ ބޭރުމަތި އާއި ސްކޫޕް ކަންމަތި ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-5 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ އެފްސީ ބޭރުމަތިން.
DSC_0180
ލެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ މެޗެއް ބަލަން ގޮސް ތިބި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް.
DSC_0175
ލެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ މެޗެއް ބަލަން ގޮސް ތިބި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް.
DSC_0171
އެލެކްސް އިންވަސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ 2 ވަނަ މެޗްގައި އެފްސީ ބޭރުމަތި އާއި ސްކޫޕް ކަންމަތި ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-5 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ އެފްސީ ބޭރުމަތިން.
DSC_0169
ލެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ މެޗެއް ބަލަން ގޮސް ތިބި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް.
DSC_0163
އެލެކްސް އިންވަސްޓްމަންޓް ޒެފިއާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ 2 ވަނަ މެޗްގައި އެފްސީ ބޭރުމަތި އާއި ސްކޫޕް ކަންމަތި ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-5 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ އެފްސީ ބޭރުމަތިން.
DSC_0146