Last Updated: June 9, 07:00
Friday, June 9, 2023
"އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަތް އެއްޗަކި އެހާ ރަނގަޅު ފަންޏެއް [އަހުމަދު އަދީބު] އެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޅުވެން އޮތްއިރު އަދި ވެރިކަން, އެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން …
އެމްޑީޕީން ފޭހުނު އިލޮށި އެމްޑީޕީގެ ލޮލަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ނުނިމި ލަސްވީ ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ރަނގަޅު ބިލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން ލަސްވެގެން ކަމަށް ކަމަށް އެ ބިލު ދިރާސާ ކުރާ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ …
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ލަސްވީ އޭޖީ އޮފީހުން ރަނގަޅު ބިލު ކޮމިޓީއަށް ނުފޮނުވުމުން: އިމްތިޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް ކައުންސެލް ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އަލްއުސްތާޒު އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަފީފް އަކީ މަންދު ކޮލެޖްގެ ޗެއާމަން އަދި އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާހިމް …
ރައީސްގެ ލީގަލް ކައުންސިލް އަކީ އިބްރާގެ ޅިޔަނެއް، އިންޓެގްރިޓީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: އިމްތިޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވާތީ ދެފުށްފެންނަ ގޮތަކަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ކަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލީގަލް ކައުންސެލް އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަފީފު ވިދާޅުވުމުން، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން …
ސަރުކާރުގެ ވާހަކަތަކުން މެމްބަރުން ރަތަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށާއި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީކާއިލް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާންމު ސިއްހަތުގެ …
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހަށާއި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ: މީކާއިލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަރުވާ އެކިއެކި ލަފާތަކަށް ސަރުކާރުން އިޖާބަދޭ މިންވަރު ކުޑަކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސިގެ …
މަޖިލީހުގެ ލަފައަށް ސަރުކާރުން އިޖާބަދޭ މިންވަރު ކުޑަ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި މާލެސިޓީ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށެވެ. "އަނަސް …
އަނަސް އަކީ އެމްޑީޕީ، ވޯޓު ތި ދެވެނީ އެމްޑީޕީއަށް: ހަސަން ލަތީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހެދުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައިސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު …
އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޅ. އަތޮޅުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ …
ޅ. އަތޮޅުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 މި ސަރުކާރަށް ވެފައިވަނީ ބޮޑު އީދަކަށް ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް ލިބެމުންއަންނަ ގެއްލުން …
ކޮވިޑް ވެފައިވަނީ މިސަރުކާރަށް ބޮޑު އީދަކަށް: ޝިޔާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
ގައިޑްލައިންގެ ސަބަބުން ކެފޭތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ކުއްލި މައްސަލައެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި އެކަމަނާއަށް މަޖިލީހުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު ޒަހާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދައިފައިވަނީ …
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރއިްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނުނެރެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނުނެރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އިތުރު 29 މިލިއަން ރުފިޔާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އަށް ދޭން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި …
އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އިތުރު 29 މިލިއަން ދޭން ފާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ވަކިތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާތީ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ވަކިތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާތީ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއްނޫން: އީވާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކަކީ ސިޔާސީ ދައުވާތަކެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޒަރީރު މިފަދައިން …
އަލީ ވަހީދަށް ކުރަނީ ސިޔާސީ ދައުވާތަކެއް: މެމްބަރު ޒަރީރު
އަބްދުﷲ ޔާމީން