Last Updated: January 28, 16:25
Friday, January 28, 2022
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި މާލެސިޓީ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށެވެ. "އަނަސް …
އަނަސް އަކީ އެމްޑީޕީ، ވޯޓު ތި ދެވެނީ އެމްޑީޕީއަށް: ހަސަން ލަތީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހެދުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައިސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު …
އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޅ. އަތޮޅުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ …
ޅ. އަތޮޅުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 މި ސަރުކާރަށް ވެފައިވަނީ ބޮޑު އީދަކަށް ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް ލިބެމުންއަންނަ ގެއްލުން …
ކޮވިޑް ވެފައިވަނީ މިސަރުކާރަށް ބޮޑު އީދަކަށް: ޝިޔާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
ގައިޑްލައިންގެ ސަބަބުން ކެފޭތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ކުއްލި މައްސަލައެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި އެކަމަނާއަށް މަޖިލީހުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު ޒަހާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދައިފައިވަނީ …
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރއިްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނުނެރެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނުނެރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އިތުރު 29 މިލިއަން ރުފިޔާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އަށް ދޭން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި …
އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އިތުރު 29 މިލިއަން ދޭން ފާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ވަކިތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާތީ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ވަކިތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާތީ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއްނޫން: އީވާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކަކީ ސިޔާސީ ދައުވާތަކެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޒަރީރު މިފަދައިން …
އަލީ ވަހީދަށް ކުރަނީ ސިޔާސީ ދައުވާތަކެއް: މެމްބަރު ޒަރީރު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ …
މަލީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުން ފުރުވާލުމަކީ މިސަރުކާރުން އަންހެނުންނަށް ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގައި އިއްވި ބަޔާނުގައި …
ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުން ފުރުވާލުމަކީ އަންހެނުންނަށް ކުރި މަލާމާތެއް: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިނިސްޓަރު ބަދަލުކުރުމަކުން އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެވެއް ނުވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަލީމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
"މިނިސްޓަރު ބަދަލުކުރުމަކުން އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެވެއް ނުވާނެ"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް މެނޭޖް ކުރުމުގައި ސަރުކާރުން އިހުމާލު ވެފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަލީމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
އެޗްޕީއޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ވަނީ ބޮއްސުންލާފަ: ސަލީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމެވެ. …
އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި ކުރާ ވިޔަފަރިތަކުން ލިބޭ ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކަށް ވަންނަމުން ނުދާތީ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މަނަދޫ ދާއިރާގެ …
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ ޑޮލަރު ހިފަހައްޓަން ގަރާރެއް
އީމާ މުހައްމަދު