Last Updated: January 19, 12:50
Wednesday, January 19, 2022
ވަޅޯމަސްތަކެއް ވަގަށް ނެތިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ. މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މީނާގެ ބަންދަށް ކޯޓުން އިއްޔަ …
ވަޅޯމަސްތަކެއް ވަގަށް ނެގިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފުލުހުންގެ ހަތް އޮފިސަރަކު ވަކިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ޕޮލިސް ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތައް ބައެއް އޮފިސަރުން ވަކިކޮށް އަނެއް ބައި އޮފިސަރުންނަށް ނޯޓިސް ދީފި އެވެ. …
ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތައް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުން ވަކިކުރަން ފަށައިފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ފަސް އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެ ފަސް އޮފިސަރުން ތަމްސީލުކުރާ ލޯ ފާމް ދިވެހި ޗެމްބާޒްއިން ނެރެފައިވާ …
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމި 5 އޮފިސަރުން ކޯޓަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ތ. ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބިއްލޫރި ގަނޑު ތަޅާލި މީހަކު އެއްމަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތުގައި ފެންލައިޓްގެ …
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެއްލުން ދިންތާ 12 އަހަރު ފަހުން ޖަލު ހުކުމެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ފުލުހުންގެ ހަތް އޮފިސަރަކު ވަކިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ޕޮލިސް ބޯޑުން ނިންމައިިފި އެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޕޮލިސް ބޯޑުގެ އެ ނިންމުން …
ފުލުސް ހަތް އޮފިސަރަކު ވަކިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕޮލިސް ބޯޑުން ނިންމައިިފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ލ. ގަން، ދުންފިނިއުފާ، އަހުމަދު ފާތިހްގެ މައްޗަށް މިވަގުތު ދައުވާއެއް ކުރެވެން …
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ: ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމުމުން ފާތިހް ދޫކޮށްލައިފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މިއަހަރު ސްކޫލް ބޮޑު ބަންދާއި ބޮޑު އީދު ބަންދާއި މިނިވަން ދުވަހުގެ ބަންދު ބައްދަލު ކުރީ އެކު އެކީގައި އެވެ. ކޮވިޑްގެ ވަބާއާ ހުރެ ޗުއްޓީއެއްގައިވެސް ގެއިން …
ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ކުދިން ފޫހިވާން ހުޅުމީދޫ ފުލުހުން ދުލެއް ނުކުރި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދަނީ ވަރަށް އިންތިޒާމުވެ، ބޭރުގެ މާހިރުންގެ ލަފައާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ …
ހަމަލާ ތަހްގީގު ކުރަނީ ބޭރުގެ މާހިރުންގެ ލަފައާ އެއްގޮތަށް: ސީޕީ ހަމީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީގައި ފިލި ފެމީހަކު ހޯދަމުން އަންނަކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި ދެމީހުންނަކީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް …
ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީ ފިލި ދެމީހަކު ހޯދަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާގޮތް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް އިން ކޮމާންޑުންނާއި ޔޫސް އޮފް ފޯސް ރިވިއު ކޮމިޓީއިން ބަލަން ފަށާފައިވާ …
މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ފުލުހުންގެ އާ ޤާނޫނަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ފުލުހުންގެ އާ ޤާނޫނަށް މިއަދު …
ފުލުހުންގެ އާ ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހުޅުމާލޭގައި 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ސީ ލައިފް ގްލޯބަލްއާ ހަވާލުކުރުމުން އެ ތަންތަން ވިއްކުމުގެ ނަމުގައި އެތައް ބައެއްގެ އަތުން ބުކިން ފީ ނެގުމަށް ފަހު، …
ސީލައިފް އަންމަޓީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެނެސްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ 92 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ދީފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސީޕީ ހަމީދު …
ފުލުހުންގެ 92 އިންސައްތަ މީހުނަށް ވެކްސިންދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފުލުހުން މާލޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދެ ކިލޯއަށްވުރެއް ގިނަ މަސްތުވާތެއްޗާއި އެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، …
2 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާރާމާރީއެއް ހިންގައި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ އަލީ ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެ މާރާމާރީގައި ނައިބު ރައީސް މޫސާގެ ބޯ ވަނީ …
މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ޒަހަމްކޮށްލައިފި
އީމާ މުހައްމަދު
އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތިވާތަކެއްޗާއި އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި …
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު އައްޑޫ ފޭދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން