ޚަބަރު

ހޮހަޅާގައި ބާކީ ތިބި ކުދިން ސަލާމަތް ކުރަން ފަށައިފި

In this undated photo released by Royal Thai Navy on Saturday, July 7, 2018, Thai rescue team members walk inside a cave where 12 boys and their soccer coach have been trapped since June 23, in Mae Sai, Chiang Rai province, northern Thailand. The local governor in charge of the mission to rescue them said Saturday that cooperating weather and falling water levels over the last few days had created appropriate conditions for evacuation, but that they won't last if it rains again. (Royal Thai Navy via AP)

ތައިލޭންޑްގެ ހޮހަަޅައިގައި ތާށިވި ކުދިންގެ ތެރޭން މިހާރު ސަލާމަތް ނުކުރެވި ތިބި ހަތަރު ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރަން ޑައިވަރުން ހޮހަޅައަށް ވަދެއްޖެއެވެ.

ޑައިވަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން މިހާތަނަށް ވަނީ އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނު އަށް ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކޮށް ހޮހަޅައިން ނެރެފައެވެ. އެއީ އާދީއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ހަތަރު ކުދިންނާއި އިއްޔެ ނެރުނު ހަތަރު ކުދިންނެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހަށްވުރެ ދެގަޑިއިރު ކުރިން ދެވަނަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ނިންމިފައިވާތީ މިއަދުގެ މަސައްކަތުން ބާކީ ތިބި ހަތަރު ކުދިންނާއި ކޯޗް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

މިހާތަނަށް ސަލާމަތް ކުރެވުނު އަށް ކުދިންގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކުދިންގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ކުދިންނާއި ބައްދަލު ވުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އާއިލާއަށް ދެވިފައިވާ ކަމަށާއި އަދިވެސް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން އެއްކޮށް ބައްދަލުކޮށް އުޅުމުގެ ފުރުސަތު އާއިލާތަކަށް ނުދެވޭ ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މިއަދުގެ މަސައްކަތް 19 ޑައިވަރުންނާއިއެކު މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.