ޚަބަރު

މުއިއްޒު ވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް އެޑިކްޓްވެފަ: ރޮޒެއިނާ

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް "އެޑިކްޓްވެފައި" ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޮޒެއިނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ.

އެ ޓްވީޓްގައި ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"މި މުއިއްޒު މައިތިރިއެއް ނުވާނެ! މީނަ މިހިރީ ކޮރަޕްޝަނަށް އެޑިކްޓްވެފައި! ބަލާ ދެންމެ ވެސް އެޔޮތް ދެއްކިހާ ބޯހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަތައް!"، ރޮޒެއިނާގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ރޮޒެއިނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މުއިއްޒު ހައްޔަރު ކުރުން ނޫން އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މުދަލަށް ނަހަމަގޮތުގައި މިނިސްޓަރ މުއިއްޒު އަރައިގަންނަމުން ދާތީ ވަގުތީ އަމުރެއްގެ ދަށުން ނަމަވެސް އޭނާ މިހާރު ޖަލަށް ލާންވެއްޖެ ކަމަށް ރޮޒެއިނާ ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ވެސް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރޮޒެއިނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އީސީސީއިން އަންގާފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ފްލެޓްތައް ވިއްކާ ކަމަށްވާ ނަމަ ކޯޓަށް ގޮސްގެންވެސް އެކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް އެ މުއައްސަސާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ނޫހެއްގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މުއިއްޒު ޖަލަށް ލާންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމަށް ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ މުޖުތަމައުއަށް ނުރައްކަލަކަށް ވެފައިވާ މީހަކަށް ވާތީކަމަށެވެ.