ޚަބަރު

"ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދެވޭނީ ރައީސް ހަމަ މަގުން ކައްސާލައިފިނަމަ، ދެކޮޅަށް ތެދުވުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރެގެން"

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ - ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދެވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ހަމަ މަގުން ކައްސާލައިފިނަމަ، އެބޭފުޅަކާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރެގެން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މުސްތަފާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ.

އެ ޓްވީޓްގައި މުސްތަފާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދަައިދެވޭނީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް، އެ ބޭފުޅުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ކަމާއި، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ޒިންމާ ބޮލުއަޅައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންކަން އެނގިގެން ކަމަށެވެ.

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަ މަގުން ކައްސާލައިފިނަމަ، ރައީސް ޔާމީން އާއި ދެކޮޅަށް މި ތެދުވިހެން ތެދުވުމުގެ ޤާބިލްކަން މެމްބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރެގެން"، އެ ޓްވީޓްގައި މުސްތަފާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މުސްތަފާ އަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓް ވަނީ މިދިޔަ މަހު އީސީގެ ނިންމުން ގޯސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މުސްތަފާގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފަ އެވެ.