Last Updated: December 16, 14:26
Monday, December 16, 2019
ޚަބަރު

ކަމިޝަނަށް ބާރު ދީފިނަމަ ކޯޓަށް ދާނަން: ޔާމީން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފައްދާފައިވާ ދެ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް މަޖްލިސްއިން ބާރުދީފިނަމަ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޕީއެމް ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމަށް އިތުރު 18 ފަރާތަކަށް ޓިކެޓު ހަވާލުކުރުމަށް ކުރިއަށްދާ ހަފްލާގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހު އުފައްދާފައިވާ ދެ ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކަކީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ފުށުއަރާ ބާރުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އެމައްސަލަ އެމަނިކުފާނާއި ދެކޮޅަށް ނިމިއްޖެނަމަ ކަމިޝަނަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ….