Last Updated: January 24, 09:47
Sunday, January 24, 2021
ޚަބަރު ޝަރުއީ ދާއިރާ

ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ދެ ގަވައިދެއް އިސްލާހު ކޮށްފި

ފޮޓޯ: މިހާރު

ފަނޑިޔާރުންނާއި ގުޅޭ ދެ ގަވައިދަކަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.

ޖޭއެސްސީން އިސްލާހު ގެނެސްފައިވަނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އަށާއި "ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި ކޯޓާއި އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އަށެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނެފައިވަނީ އެ ދެ ގަވައިދު އިސްލާހު ކުރުމަށް ނިންމީ، ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އެކޯޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާ މުޞާހަރާގެ ގޮތުން، ނުވަތަ ނަޞަބުގެ ގޮތުންނާއި ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުމެއް އޮތް ބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެކަމަށް އެކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގައާއި އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި މިކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށްފިނަމަ، "ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011" ގެ 70 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 6 ވަނަ ނަންބަރާއި 7 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ފުށުއެރުމެއް އުފެދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ބަލާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި (ޤަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާއަށް (ނ) ގެ ގޮތުގައި) ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އެ މީހަކު އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ، "ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011" ގެ 70 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 6 ވަނަ ނަންބަރާއި 7 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގުޅުމެއް އޮތް މުވައްޒަފަކު ނެތުން އިތުރުކޮށް ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ކޯޓު ބަދަލުކުރުމުގައި ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި (ގަވާއިދު ގެ 4 ވަނަ މާއްދާ އަށް (ބ) ގެ ގޮތުގައި، ބަދަލުވާން އެދިފައިވާ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އެ ފަނޑިޔާރަކު އެކޯޓަށް ބަދަލުވުމުން، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011" ގެ 70 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 6 ވަނަ ނަންބަރާއި 7 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް އޮތް މުވައްޒަފަކު ނެތުން އިތުރުކޮށް ދެ ގަވައިދު އިސްލާހު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.