Last Updated: June 23, 17:33
Wednesday, June 23, 2021
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސަގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި …
އީސަގެ މައްސަލަ މާދަމާ 11:00 ގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހުޅުމާލޭގައި 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ސީ ލައިފް ގްލޯބަލްއާ ހަވާލުކުރުމުން އެ ތަންތަން ވިއްކުމުގެ ނަމުގައި އެތައް ބައެއްގެ އަތުން ބުކިން ފީ ނެގުމަށް ފަހު، …
ޝަރުތުތަކަކާ އެކު އައްމަޓީ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މައްސަލައިގައި އައްޑޫސިޓީން ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ އަތުން ބޮން ހަދާ ތަކެތި ފެނިފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަވެފައިވަނީ އެ ފަސް މީހުން ބަންދުން ދޫކޮށްލި …
ހަރުކަށި ފިކުރު: އައްޑޫން ހައްޔަރު ކުރީ ބޮން ހަދާ ތަކެތި ގެންގުޅުނު ބަޔަކު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަދި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސުން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ޖަލުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގައި އައިއެސް ޖަމާތުގެ ލީޑަރެއް ކަމަށް ބުނާ މުހައްމަދު …
ޖަލު އޮޕަރޭޝަންގައި ޓެރަރިސްޓް އަމީންގެ ގޮޅިން ތަކެތި ގެންދިޔަ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހުޅުމާލޭގައި 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ސީ ލައިފް ގްލޯބަލްއާ ހަވާލުކުރުމުން އެ ތަންތަން ވިއްކުމުގެ ނަމުގައި އެތައް ބައެއްގެ އަތުން ބުކިން ފީ ނެގުމަށް ފަހު، …
ސީލައިފް އައްމަޓީއަށް ވަކީލުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފޮޓޮއެއް ޖެހުމަށްފަހު ބަދު ދުއާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއް ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރި މީހަކު މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ …
ޔާމީނަށް ބަދު ދުއާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓް ޝެއާކުރި މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާ އުފުލިފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދިން މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެއެވެ. އަލީ ވަހީދަށް ރައްޖެއިން ބޭރަށްގޮސް ބޭސްފަރުވާ …
ބޭސްފަރުވާއަށް އަލީ ވަހީދަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސީރިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާ ދިޔަ ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ ކުރި މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ސީރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާން …
ސީރިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާންދިޔަ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހުޅުމާލޭގައި 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ސީ ލައިފް ގްލޯބަލްއާ ހަވާލުކުރުމުން އެ ތަންތަން ވިއްކުމުގެ ނަމުގައި އެތައް ބައެއްގެ އަތުން ބުކިން ފީ ނެގުމަށް ފަހު، …
އަންމަޓީއަށް 40 އަށްވުރެއް ގިނަ ދައުވާ ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދަށް ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ، މައްސަލަ ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް ޔާމިންގެ …
ރައީސް ޔާމީންގެ އެދުމަކަށް ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލް ރައީސްގެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. އޭޕްރިލް 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ …
ކޮނޑޭ ކައުންސިލް ރައީސްގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަން ހުކުމްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ފޯނު ހިފެހެއްޓުމަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކީ ބާތިލު އަމުރެއް ކަމަށް ހައިކޯޓުން …
ފާރިސްގެ ފޯނު ހިފަހަައްޓަން 2018 ގައި ނެރުނު އަމުރު ބާތިލު: ހައިކޯޓު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ނުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ނިންމައިފިއެވެ. އަބްދުއްރަހީމްގެ މައްޗަށް އުފުލި ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި …
އަބްދުއްރަހީމްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ނުކުރަން ނިންމައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުކުޅަކާ ހާލެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 21،600 ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާ ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި ހުކުމްފައިވަނީ މޭ ފަސް ވަނަ …
ކުކުޅަކާ ހާލެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 21،600 ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާ ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. އަދުރޭގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އަޑުއެހުމެއް ތާވަލު ކުރި 10:30 ހަށެވެ. …
ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުންކުރުމުން އަދުރޭގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާ ބޭރުކޮށްލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ވިލާ ކުންފުނިއަތުން އަތުލީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ވިލާ ކުންފުނިއަތުން އަތުލި މައްސަލައިގައި ވިލާއިން ސިވިލް …
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ވިލާ އަތުން އަތުލީ ގޯސްކޮށް: ސްޕްރީމް ކޯޓު
އަބްދުﷲ ޔާމީން