Last Updated: March 1, 09:44
Monday, March 1, 2021
ކަންނެލި ދޯނިން ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ކްރިމިނަލް …
130 ކިލޯ ޑްރަގްސްގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ޤާސިމް ހަސަން މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދު އަނެއްކާވެސް ކޯޓުގައި އެ ކުށަށް އިއުތިރާފްވެއްޖެއެވެ. ޤާސިމް މަރުގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު ކުރިއަށް …
ޤާސިމް މަރާލި ކަމަށް އަދުހަމް އަނެއްކާވެސް އިއުތިރާފްވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ މިއަދުގެ ޝަރީއަތްވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ނިންމާލަންޖެހިއްޖެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ …
ނިހާންގެ މައްސަލަ މިއަދުވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) ގެ ކުރީގެ އިސްވެރިޔާ އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި އޭނާގެ ދިފާއުގައި …
އާތިފް ދިފާއުގައި ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ އަރުޝަދު ހާލިދުގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 31، 2020 ފެށިގެން ހަތެއް ފެބްރުވަރީ 2020 …
9 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލަ: އަރުޝަދު ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުން ދުުރުކުރި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފިއެވެ. މިއަދު އެ މައްސަލައިގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި …
ޑރ. ޖަމީލް ނައިބު ކަމުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގެ އަަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓާމިނަލް ކެފޭ ތެރޭގައި ހުއްޓާ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި ހއ. ތަކަންދޫ އިބްރާހިމީ ހިޔާ، ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތަށް ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވިގެން …
ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވި ނަދީމު މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު އަމީން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން މާދަމާ ހައިކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. އެ މައްސަލަ …
"ޓެރަރިސްޓު" އަމީން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލުމަށް ހައިކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފިއެވެ. ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެން އޮތް ކަމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް …
ޖިހާދުގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލަން ނެރުނު އަމުރު ދަމަހައްޓައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތ. ތިމަރަފުށިން ހައްޔަރު ކުރި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ. މި …
ތިމަރަފުށިން ހައްޔަރުކުރި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ އަރުޝަދު ހާލިދުގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 31، 2020 ފެށިގެން ހަތެއް ފެބްރުވަރީ 2020 އާ ހަމައަށް ފުލުހުންގެ ޑްރަގް …
9 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލަ: އަރުޝަދު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތ. ތިމަރަފުށިން ހައްޔަރު ކުރި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްފައިވާ …
ތިމަރަފުށިން ހައްޔަރުކުރި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސ. ހިތަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މަރައިލި ހުސައިން ޝިއާރުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލި ހަތަރު މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ސާބިތު ނުވާކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ޖޫން …
ޝިއާރު މަރާލި މައްސަލަ: ދައުވާ ލިބުނު މީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުނަގާ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުން ދުރުކުރީ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ދިފާއުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ޖަމީލުގެ ޝަކުވާ: މަގާމުން ދުރުކުރީ ދިފާއުވާނެ ފުރުސަތު ނުދީ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 72 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި 10 މީހުންގެ …
72 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް އެތެރެކުރި މީހުނަށް ދައުވާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ. ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެން އޮތް ކަމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް އަމަލު …
ޖިހާދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން