Last Updated: August 8, 11:43
Monday, August 8, 2022
ޚަބަރު ރައީސް ސޯލިހު

ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން :-މިއަދު ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ވަނީ މާލެ ވަޑައިގެންފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ހަވާސާގަ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާއިވެ އެވެ. އދ. ރައީސް ދިވެހިބަހުން ކުރެއްވި ތަގުރީރުގައި ދުނިޔެެއަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލައަށް ވަނީ އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި އެވެ. އަދިއެެހެންމެ ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކާއި އެހެނިހެން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް އެމަނިކުފާނު އަލިއަޅުއްވާލެއްވި އެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދާއި ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.