Last Updated: December 2, 22:38
Thursday, December 2, 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ …
ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އޮތް ނުތަނަވަސްކަން ހައްލުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ދެ ރައީސުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފިން: ހަސަން ލަތީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިވަގުތު ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުންނެވި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އެސެޓް ރިކަވަރީ ކަމިޝަނުން ހިންގީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ …
ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ތަހްގީގު ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ރައީސް އެންގެވުމުން ދިޔާނާގެ ފާޑުކިޔުން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއާ އެކު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމައެވެ. …
އަޅުގަނޑު މިހިރީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއާ އެކު: ރައީސް ސޯލިހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއަހަރު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ލިބުމަކީ ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް …
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ފުރުސަތު ލިބުން، ރައީސަށް ބޮޑު އުފަލެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސަރުކާރު ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އަދި ސަލާމަތްކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގައިކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ …
މި ސަރުކާރު ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި: އިމްރާން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މިއަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލެސިޓީގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ …
މާލެސިޓީ ކައުންސިލް މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ ސަރުކާރާ ހެދި: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ބައިބައިވިޔަ ނުދޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ …
އެމްޑީޕީ ބައިބައިވިޔަކަ ނުދޭނަން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބޮޑު ތިލަދުން މައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއެކު އަރިމަތިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެހެން ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ ރައީސްގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު …
ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި ބޮޑުންގެ ވަފްދެއް، ބޮޑު މަންޒަރު ދައްކާލީތަ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
2018 ވަނަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވޯޓު ދިނީ, އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ނޫން ގޮތެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވުމުންނެވެ. …
މިއީ ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ކޮންޓްރޯލް ނަންގަވަންވީ ވަގުތު!
ޑިމޮކްރަސީއަށް ރާއްޖެކުރި ދަތުރުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ޕާޓީއެކެވެ. ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން އެމްޑީޕީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަކަމަށް މިހާތަނަށް ފެންނަން އޮތީ …
ސަރުކާރާ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތިލުން- ބަރުލަމާނީ ދަތުރުގެ ފެށުން؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައި ނަމަވެސް މިއީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށްވީތީ …
އެމްޑީޕީގައި "ރެނދު" ލައި، ދެ އެކުވެރިން ދެ ހަތުރުންނަށް؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެވުނު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން އެމްޑީއެފް އާއި ފުލުހުންގެ އިންޓަލިޖެންސް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައިސް އިބްރާހިމް …
އިންޓެލިޖެންސް އޮޑިޓެއް ހަދަން ނިންމައިފިން: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބޮޑު ކޯލިޝަނާއެކުއެވެ. ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް ކެބިނެޓްގެ ގޮނޑިތައް ބަހާލައްވާ، ވެރިކަން ކުރައްވާތާ ދެއަހަރާ ބައިވީއެވެ. ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ …
ކޮލަމް: ކެބިނެޓް އިސްލާހު، އެމްޑީޕީ ވަޒީރުންނަށްވެސް ސަލާމަތެއްނެތް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށް 13000 ހައުސިން ޔުނިޓު އެޅުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒު ކަމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެންޕެއިން ނިންމުމަށް …
އަމާޒަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި 13000 ހައުސިން ޔުނިޓު އެޅުން: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޤަތަރަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ޤަޠަރުގެ އަމީރު ހުންނަވާ ގަނޑުވަރަށް ވަޑައިގެން ޤަޠަރުގެ އަމީރު …
ރައީސް ޤަތަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން