Last Updated: May 27, 17:26
Friday, May 27, 2022
ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް ގެނައި ބަދަލަކީ، ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން ގެނައި ވަރަށް މުހިންމު ބަދަލެއްކަމަށް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއިން ކުރިއަށްގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު …
"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެއްވާ ރިޔާސީ ބަޔަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެއަހަރެއްގެ ގައުމުގެ ހާލަތުގެ ބަޔާންކޮށް ދެއްވާ ބަޔާނެެވެ. މިއަދު އެމަނިކުފާނު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަން ވަޑައިގެންނެވިއިރު މީގެ …
ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައިވެސް ފޯކައިދޫ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ދެކޮޅަށް ވާދަކުރައްވާތަން ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު …
އިންތިހާބުގައި ރައީސް ސޯލިހާ ވާދަކުރާތަނެއް ނުފެނޭ، މުހިންމީ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި އޮތުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
2022 އަކީ ތަރައްޤީގެ އުފާވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގުނައަކަށް ހާސިލްކުރެވޭނެ އަހަރަކަށް ވާނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2022 …
2022 އަކީ ތަރައްޤީގެ އުފާވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގުނައަކަށް ހާސިލްކުރެވޭނެ އަހަރެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙަޔާތުން އައި އެންމެ ސާފުތާހިރު ފަސް އަހަރު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ 23 …
މިއީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙަޔާތުން އައި އެންމެ ސާފުތާހިރު ފަސް އަހަރު: ރައީސް ސޯލިހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމުގެ މަޝްރޫއެއް އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 23 ރަށެއްގެ ފެނާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި …
މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމުގެ މަޝްރޫއެއް އެބައޮތް، ހުޅުމާލެއިންވެސް ގޯތި ދޭނަން: ރައީސް ސޯލިހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން ހެޔޮހިތުން ބަލައިގަންނަ ދުވަސް ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން ހެޔޮހިތުން ބަލައިގަންނަ ދުވަސް ދެކެން ބޭނުން: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ …
ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އޮތް ނުތަނަވަސްކަން ހައްލުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ދެ ރައީސުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފިން: ހަސަން ލަތީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިވަގުތު ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުންނެވި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އެސެޓް ރިކަވަރީ ކަމިޝަނުން ހިންގީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ …
ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ތަހްގީގު ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ރައީސް އެންގެވުމުން ދިޔާނާގެ ފާޑުކިޔުން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއާ އެކު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމައެވެ. …
އަޅުގަނޑު މިހިރީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއާ އެކު: ރައީސް ސޯލިހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއަހަރު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ލިބުމަކީ ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް …
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ފުރުސަތު ލިބުން، ރައީސަށް ބޮޑު އުފަލެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސަރުކާރު ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އަދި ސަލާމަތްކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގައިކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ …
މި ސަރުކާރު ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި: އިމްރާން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މިއަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލެސިޓީގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ …
މާލެސިޓީ ކައުންސިލް މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ ސަރުކާރާ ހެދި: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ބައިބައިވިޔަ ނުދޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ …
އެމްޑީޕީ ބައިބައިވިޔަކަ ނުދޭނަން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން