Last Updated: April 21, 17:36
Sunday, April 21, 2024
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުގައި އޮންނާތީ ކަންބޮޑުވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް "އަތް ނުބާނާނެ" ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ …
ޔާމީން ޖަލުގައި އޮންނާތީ ކަންބޮޑުވޭ، ޝަރީއަތަށް އަތް ނުބާނާނަން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ފެންނަނީ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ރަށްރަށަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ …
ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ފެންނަނީ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަރާނެ އިތުރު ހަރުފަތެއް ނެތް ކަމަށާއި، ސިޔާސީ މަގުސަދުގައި ބޭނުންވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ދެން ނެތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ސިޔާސީ މަގުސަދުގައި ބޭނުންވާނެ އިތުރު ކަމެއް ނެތް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން ސަރުކާރު ބަދަލުވާނަމަ ތަރައްގީ ހުއްޓިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ގއ. ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ސަޕޯޓަރުންނާ …
ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން ސަރުކާރު ބަދަލުވާނަމަ ތަރައްގީ ހުއްޓިދާނެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަމާޒަކީ ގަދަރުވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުސަތު އިތުރު ކުރުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ގއ. ކޮނޑޭއަށް ވަޑައިގެން ސަޕޯޓަރުންނާ …
އަމާޒަކީ ގަދަވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށް ދިނުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއަކީ އެޑިއުކޭޝަނަލް ޓުއަރިޒަމަށް މަޤްބޫލު ގައުމަކަށް ހެދުމަކީ ކުރިއަށްއޮތް ދައުރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގދ. ވާދޫއަށް ވަޑައިގެން ސަޕޯޓަރުންނާ މުހާތަބު …
އެޑިއުކޭޝަނަލް ޓުއަރިޒަމަށް މަގުބޫލު ތަނަކަށް ރާއްޖެ ހަދަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހަމަނުޖެހުމާއި، ސުލްހަވެރިކަން ނަގާލައިގެން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގދ. މަޑަވެލީގައި ސަޕޯޓަރުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް …
ސުލްހަވެރިކަން ނަގާލައިގެން ކާމިޔާބެއް ނޯންނާނެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް އައްޑޫ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި …
ރައީސްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް އަސްލަމް ހަމަޖައްސައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގެސްޓްހައުސް ބިނާކުރުމަށް ވަކިން ފަންޑެއް ހަމަޖައްސާ، އޭގެތެރެއިން ލުއި ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭނެ ސިޔާސަތެއް ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ތެރޭގައި ގެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް …
ގެސްޓްހައުސް އަޅަން ލުއި ލޯނު ލިބޭ ފަންޑެއް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހަމައެކަނި މާދަމާ ފެންނަ މީހަކަށް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހއ. ހޯރަފުށިގައި ސަޕޯޓަރުންނާ މުހާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް …
ހަމައެކަނި މާދަމާ ފެންނަ މީހަކަށް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
2018 ގައި ވި ވައުދުތަކުގެ 90 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމި، ހިނގަމުން އެބަދާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވ. ކެޔޮދޫގައި ސަޕޯޓަރުންނާ މުހާތަބުކޮށް …
ވައުދުތަކުގެ 90 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތުގެ އަގު އިތުރަށް ހެޔޮވެ، ހަލުވި ވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރަކީދޫއަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް …
އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް އަގުހެޔޮވެ، ހަލުވި ވާނެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުދި ރަށްރަށަށް ތަރައްގީ ނައިސް އޮތީ ކުރީގެ ވެރިން ސިޔާސީ ވިސްނުން އިސްކުރުމުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މ. …
ކުދި ރަށްރަށް ތަރައްގީ ނުވެ އޮތީ ސިޔާސީ ވިސްނުމާ ހެދި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަބަދުވެސް ދާނީ ކުރިއަށް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަސް …
އެމްޑީޕީ އަބަދުވެސް ދާނީ ކުރިއަށް: ރައީސް ސޯލިހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވިނަމަވެސް މުޅި ރާއްޖެއާ އައްޑޫސިޓީން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އޮތް ތާއީދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ބަޔަކު ވަކިވިޔަސް ފެންނަނީ ރައީސަށް ތާއީދު އިތުރުވާ ތަން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައިސުލްޖުމުހޫއްރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އައްޑޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި، އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ، މަރަދޫ ބިން ހިއްކާ ސަރަހައްދުންނެނެވެ. މި …
ބޮޑު ދެ މަޝްރޫއަކަށް ރައީސް އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި
މޫސާ މަތުލޫބް