Last Updated: February 5, 18:59
Sunday, February 5, 2023
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރުމަށްފަހު ބޭއްވި އިންތިހާބަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ …
ޕްރައިމަރީ އަށް ފަހު ދެ ރައީސުން އެކީގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަސްލަހަތު ނަގާލާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކަމްޕޭން ޓީމުން ސަޕޯޓަރުންގެ ގޮވާލައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު ބައެއް ވޯޓުލާ …
މަސްލަހަތު ނަގާލާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިނުވަން ގޮވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ފެށެނީ، ޤައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތަކާ އޮތްގުޅުން ކުޑަވުމުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުތީމުގައި ބޭއްވި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ …
އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ފެށެނީ، ޤައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތަކާ އޮތްގުޅުން ކުޑަވުމުން: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ އަދަދު މިހާރަށްވުރެ ވެސް އިތުރު ކުރެއްވުމަކީ އަމާޒެއްކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް …
އިސް ސަފުގައި އަންހެން އިތުރު ކުރުމަކީ އަމާޒެއް: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި، ރަށު ކައުންސިލް އަދި ސަރުކާރު ގުޅިގެން އެކުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މާފޮނިވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ކައުންސިލާއި ސަރުކާރު އެކީގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މާފޮނިވާނެ: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިސަރުކާރުގައި ވަކި ރަށެއް އަދި ވަކި ވިސްނުމެއްވެސް ބާކީ ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މ. ވޭވަށު …
ވަކި ރަށެއް، ވަކި ވިސްނުމެއް ބާކީ ނުކުރާނެ: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭވަފާތެރިވީ ކަމަށް ނުބުނާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން …
ރައީސް "ބޭވަފާތެރިވީ" ކަމަށް ނުބުނާނަން: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރައްވާނެކަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ދީދީ ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަން ހާމަކޮށް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ކުރެއްވި …
ރިޔާސީ އިންތިހާބު: މާރިޔާގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ، މާލެއަށް އޮތް ހުރިހާ ބުރައަކަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ލުއި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން …
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ މާލެއަށް އޮތް ބުރައިގެ ލުއި: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް ގެނައި ބަދަލަކީ، ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން ގެނައި ވަރަށް މުހިންމު ބަދަލެއްކަމަށް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއިން ކުރިއަށްގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު …
"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެއްވާ ރިޔާސީ ބަޔަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެއަހަރެއްގެ ގައުމުގެ ހާލަތުގެ ބަޔާންކޮށް ދެއްވާ ބަޔާނެެވެ. މިއަދު އެމަނިކުފާނު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަން ވަޑައިގެންނެވިއިރު މީގެ …
ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައިވެސް ފޯކައިދޫ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ދެކޮޅަށް ވާދަކުރައްވާތަން ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު …
އިންތިހާބުގައި ރައީސް ސޯލިހާ ވާދަކުރާތަނެއް ނުފެނޭ، މުހިންމީ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި އޮތުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
2022 އަކީ ތަރައްޤީގެ އުފާވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގުނައަކަށް ހާސިލްކުރެވޭނެ އަހަރަކަށް ވާނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2022 …
2022 އަކީ ތަރައްޤީގެ އުފާވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގުނައަކަށް ހާސިލްކުރެވޭނެ އަހަރެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙަޔާތުން އައި އެންމެ ސާފުތާހިރު ފަސް އަހަރު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ 23 …
މިއީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙަޔާތުން އައި އެންމެ ސާފުތާހިރު ފަސް އަހަރު: ރައީސް ސޯލިހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމުގެ މަޝްރޫއެއް އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 23 ރަށެއްގެ ފެނާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި …
މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމުގެ މަޝްރޫއެއް އެބައޮތް، ހުޅުމާލެއިންވެސް ގޯތި ދޭނަން: ރައީސް ސޯލިހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން