Last Updated: June 9, 10:24
Friday, June 9, 2023
ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވިނަމަވެސް މުޅި ރާއްޖެއާ އައްޑޫސިޓީން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އޮތް ތާއީދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ބަޔަކު ވަކިވިޔަސް ފެންނަނީ ރައީސަށް ތާއީދު އިތުރުވާ ތަން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައިސުލްޖުމުހޫއްރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އައްޑޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި، އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ، މަރަދޫ ބިން ހިއްކާ ސަރަހައްދުންނެނެވެ. މި …
ބޮޑު ދެ މަޝްރޫއަކަށް ރައީސް އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އައްޑޫސިޓީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފައިވާއިރު މިދަތުރުފުޅުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގައި …
ރައީސް އައްޑޫއަށް: ބިން ހިއްކުމާއި އެއާޕޯޓް މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވާނެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރުމަށްފަހު ބޭއްވި އިންތިހާބަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ …
ޕްރައިމަރީ އަށް ފަހު ދެ ރައީސުން އެކީގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަސްލަހަތު ނަގާލާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކަމްޕޭން ޓީމުން ސަޕޯޓަރުންގެ ގޮވާލައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު ބައެއް ވޯޓުލާ …
މަސްލަހަތު ނަގާލާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިނުވަން ގޮވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ފެށެނީ، ޤައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތަކާ އޮތްގުޅުން ކުޑަވުމުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުތީމުގައި ބޭއްވި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ …
އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ފެށެނީ، ޤައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތަކާ އޮތްގުޅުން ކުޑަވުމުން: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ އަދަދު މިހާރަށްވުރެ ވެސް އިތުރު ކުރެއްވުމަކީ އަމާޒެއްކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް …
އިސް ސަފުގައި އަންހެން އިތުރު ކުރުމަކީ އަމާޒެއް: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި، ރަށު ކައުންސިލް އަދި ސަރުކާރު ގުޅިގެން އެކުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މާފޮނިވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ކައުންސިލާއި ސަރުކާރު އެކީގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މާފޮނިވާނެ: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިސަރުކާރުގައި ވަކި ރަށެއް އަދި ވަކި ވިސްނުމެއްވެސް ބާކީ ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މ. ވޭވަށު …
ވަކި ރަށެއް، ވަކި ވިސްނުމެއް ބާކީ ނުކުރާނެ: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭވަފާތެރިވީ ކަމަށް ނުބުނާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން …
ރައީސް "ބޭވަފާތެރިވީ" ކަމަށް ނުބުނާނަން: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރައްވާނެކަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ދީދީ ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަން ހާމަކޮށް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ކުރެއްވި …
ރިޔާސީ އިންތިހާބު: މާރިޔާގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ، މާލެއަށް އޮތް ހުރިހާ ބުރައަކަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ލުއި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން …
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ މާލެއަށް އޮތް ބުރައިގެ ލުއި: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް ގެނައި ބަދަލަކީ، ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން ގެނައި ވަރަށް މުހިންމު ބަދަލެއްކަމަށް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއިން ކުރިއަށްގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު …
"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެއްވާ ރިޔާސީ ބަޔަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެއަހަރެއްގެ ގައުމުގެ ހާލަތުގެ ބަޔާންކޮށް ދެއްވާ ބަޔާނެެވެ. މިއަދު އެމަނިކުފާނު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަން ވަޑައިގެންނެވިއިރު މީގެ …
ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައިވެސް ފޯކައިދޫ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ދެކޮޅަށް ވާދަކުރައްވާތަން ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު …
އިންތިހާބުގައި ރައީސް ސޯލިހާ ވާދަކުރާތަނެއް ނުފެނޭ، މުހިންމީ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި އޮތުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން