Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
މިއަދު ހަވީރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ދެއްވާނެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ޕްރެސްއާ ބައްދަލު ކުރައްވާނީ …
މިއަދު ހަވީރު ރައީސް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ދެއްވަނީ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. "ރަށްވެހި ފަތިސް އަލިވިލުން"ގެ …
އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ލޯންޗިން ޖަލްސާ މިރޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާ ހުއްޓަސް ކައިވެނި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެމެލީ ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ. ފެމިލީ ކޯޓުން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ ލައިސެންސް ޖޫރިމަނާއާ ހެދި ކައިވެނި ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި …
ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ ނުދެއްކިޔަސް ކައިވެނި ކުރެވޭނެ: ފެމިލީ ކޯޓު
އީމާ މުހައްމަދު
ފުރިހަމަ ތަރައްޤީއެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ވެރިކަމުގެ ދެ ދައުރު އެމްޑީޕީއަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކު އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެޓީވީ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން …
ފުރިހަމަ ތަރައްޤީއެއް ގެނައުމަށް އެމްޑީޕީއަށް ދެ ދައުރު ލިބެންޖެހޭ: މަބްރޫކް
އަލީ ހުޒާމް
ބޯޔާވަހިކަން ހައްލު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރި ފްލެޓުތައް ހައްގުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނުލިބި ހުރެދާނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު …
ހައްގުވާ ބަޔަކަށް ފްލެޓު ނުލިބި ހުރެދާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
އަލީ ހުޒާމް
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ހަފްތާގައި ހުޅުވާލައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަހަރަށް މަޖިލިސް …
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ހަފްތާގައި ހުޅުވާލަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަމުން ދިޔައިރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅުން އިހުތިޖާޖް ކޮށްފިއެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ …
ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލާ ބެނާ ހިފައިގެން ރައީސް އަރިހަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހާއްސަ އެލްޑާލީ ވިލެޖެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭ ފެށޭނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް …
ރިޔާސީ ބަޔާން: އައްޑޫގައި އެލްޑާލީ ވިލަޖެއް ގާއިމް ކުރަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ދަތިކަމަކާ ނުލާ ޑޮލަރު ލިބޭނޭ ގޮތް ހެދުމަށް ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް …
ދަތިނުވެ ޑޮލަރު ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއިން ފަލަސްތީނަށް އައްޔަނުކުރާ ފުރަތަމަ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރު މިއަހަރު އައްޔަނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، …
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަލަސްތީނަށް ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރެއް އައްޔަނުކުރަނީ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން …
"އަމާޒަކީ 6 މަސް ތެރޭ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ދިނުން"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއެރުން ލިބުނު ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ނިމެން އަދި ގާތްވެސް ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފަިއވަނީ …
ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ނިމެން ގާތްވެސް ނުވޭ: ރައީސް ސޯލިހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުން އަވަސް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ. …
ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތުގައި އިންތިހާބު ބޭއްވޭ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ގައުމުތަކުން އުފައްދާފައިވާ ޕެރިސް އެގްރިމެންޓްގައި އެމެރިކާއިން އަލުން ބައިވެރިވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި އެވެ. ރައީސް ސޯލިހް …
އެމެރިކާއިން ތިމާވެށިގެ މުއާހަދާއާ އަލުން ގުޅުން، ރައީސްގެ މަރުހަބާ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިލޭ ވެކްސިން ދިނުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި …
އަމާޒަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ވެކްސިން ދިނުން: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާނެ ކަން ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިއަދު …
ރައީސް ސޯލިހް މިއަދު ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން