Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައި ނަމަވެސް މިއީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށްވީތީ …
އެމްޑީޕީގައި "ރެނދު" ލައި، ދެ އެކުވެރިން ދެ ހަތުރުންނަށް؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެވުނު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން އެމްޑީއެފް އާއި ފުލުހުންގެ އިންޓަލިޖެންސް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައިސް އިބްރާހިމް …
އިންޓެލިޖެންސް އޮޑިޓެއް ހަދަން ނިންމައިފިން: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބޮޑު ކޯލިޝަނާއެކުއެވެ. ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް ކެބިނެޓްގެ ގޮނޑިތައް ބަހާލައްވާ، ވެރިކަން ކުރައްވާތާ ދެއަހަރާ ބައިވީއެވެ. ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ …
ކޮލަމް: ކެބިނެޓް އިސްލާހު، އެމްޑީޕީ ވަޒީރުންނަށްވެސް ސަލާމަތެއްނެތް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށް 13000 ހައުސިން ޔުނިޓު އެޅުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒު ކަމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެންޕެއިން ނިންމުމަށް …
އަމާޒަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި 13000 ހައުސިން ޔުނިޓު އެޅުން: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޤަތަރަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ޤަޠަރުގެ އަމީރު ހުންނަވާ ގަނޑުވަރަށް ވަޑައިގެން ޤަޠަރުގެ އަމީރު …
ރައީސް ޤަތަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއަދު ހަވީރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ދެއްވާނެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ޕްރެސްއާ ބައްދަލު ކުރައްވާނީ …
މިއަދު ހަވީރު ރައީސް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ދެއްވަނީ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. "ރަށްވެހި ފަތިސް އަލިވިލުން"ގެ …
އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ލޯންޗިން ޖަލްސާ މިރޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާ ހުއްޓަސް ކައިވެނި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެމެލީ ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ. ފެމިލީ ކޯޓުން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ ލައިސެންސް ޖޫރިމަނާއާ ހެދި ކައިވެނި ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި …
ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ ނުދެއްކިޔަސް ކައިވެނި ކުރެވޭނެ: ފެމިލީ ކޯޓު
އީމާ މުހައްމަދު
ފުރިހަމަ ތަރައްޤީއެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ވެރިކަމުގެ ދެ ދައުރު އެމްޑީޕީއަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކު އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެޓީވީ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން …
ފުރިހަމަ ތަރައްޤީއެއް ގެނައުމަށް އެމްޑީޕީއަށް ދެ ދައުރު ލިބެންޖެހޭ: މަބްރޫކް
އަލީ ހުޒާމް
ބޯޔާވަހިކަން ހައްލު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރި ފްލެޓުތައް ހައްގުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނުލިބި ހުރެދާނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު …
ހައްގުވާ ބަޔަކަށް ފްލެޓު ނުލިބި ހުރެދާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
އަލީ ހުޒާމް
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ހަފްތާގައި ހުޅުވާލައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަހަރަށް މަޖިލިސް …
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ހަފްތާގައި ހުޅުވާލަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަމުން ދިޔައިރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅުން އިހުތިޖާޖް ކޮށްފިއެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ …
ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލާ ބެނާ ހިފައިގެން ރައީސް އަރިހަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހާއްސަ އެލްޑާލީ ވިލެޖެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭ ފެށޭނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް …
ރިޔާސީ ބަޔާން: އައްޑޫގައި އެލްޑާލީ ވިލަޖެއް ގާއިމް ކުރަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ދަތިކަމަކާ ނުލާ ޑޮލަރު ލިބޭނޭ ގޮތް ހެދުމަށް ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް …
ދަތިނުވެ ޑޮލަރު ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއިން ފަލަސްތީނަށް އައްޔަނުކުރާ ފުރަތަމަ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރު މިއަހަރު އައްޔަނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، …
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަލަސްތީނަށް ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރެއް އައްޔަނުކުރަނީ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން …
"އަމާޒަކީ 6 މަސް ތެރޭ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ދިނުން"
އަބްދުﷲ ޔާމީން