Last Updated: June 21, 08:57
Monday, June 21, 2021
ރާއްޖެއިން ފަލަސްތީނަށް އައްޔަނުކުރާ ފުރަތަމަ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރު މިއަހަރު އައްޔަނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، …
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަލަސްތީނަށް ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރެއް އައްޔަނުކުރަނީ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން …
"އަމާޒަކީ 6 މަސް ތެރޭ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ދިނުން"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއެރުން ލިބުނު ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ނިމެން އަދި ގާތްވެސް ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފަިއވަނީ …
ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ނިމެން ގާތްވެސް ނުވޭ: ރައީސް ސޯލިހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުން އަވަސް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ. …
ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތުގައި އިންތިހާބު ބޭއްވޭ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ގައުމުތަކުން އުފައްދާފައިވާ ޕެރިސް އެގްރިމެންޓްގައި އެމެރިކާއިން އަލުން ބައިވެރިވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި އެވެ. ރައީސް ސޯލިހް …
އެމެރިކާއިން ތިމާވެށިގެ މުއާހަދާއާ އަލުން ގުޅުން، ރައީސްގެ މަރުހަބާ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިލޭ ވެކްސިން ދިނުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި …
އަމާޒަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ވެކްސިން ދިނުން: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާނެ ކަން ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިއަދު …
ރައީސް ސޯލިހް މިއަދު ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން (އޭސީސީ)ން ބަލަމުންދާ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުވެސް އަދި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުވައްސަސާއެއްގެ ވެރިއެއްގެ ނުފޫޒު ނޯންނާނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު …
އޭސީސީން ބަލާ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އަހަރަކު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސިނގިރޭޓު އަޅިއަށް ހަދައި އިސްރާފު ކުރާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް …
ރާއްޖޭގައި ސިނގިރޭޓުން އަހަރު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަޅިޔަށް ހަދާ: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް
އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރަން ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދ.ހުޅުދެލި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ގާނޫނު …
އިސްލާމްދީނާއި ރަސޫލާއަށް މަލާމާތްކުރަން ފުރުސަތު ނުދޭނަން: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު