ޚަބަރު

އަސްލެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަ ދައްކަވާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރާނަން: މައުމޫންގެ ވަކީލް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަސްލެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ދައުވާ ކުރައްވާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވިކަމަށް އެމަނިކުފާންގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މައުމޫންގެ ވަކީލުން ކުރިއަށްގެންދާ ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނީ މިހާތަނަށް ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާތާ 180 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތު ވެފައިވާ އިރު އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސުވާލެއް ރައީސް މައުމޫން އާއި ކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އަދި މައުމޫން އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން މިހާތަނަށް ހާމަ ކުރި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ހެއްކެއް ވާނަމަ އަވަހަށް އާއްމު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނޭދޭ ކަމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއްވާނަމަ ހާމަ ކުރައްވަން ރައީސް މައުމޫން އެދިވަޑައިގަންނަވާ"

ތަފްސީލް އަންނަނީ….