Last Updated: June 25, 18:19
Tuesday, June 25, 2024
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ތައްޔާރުކުރި އިންކުއަރީ ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު …
ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓަށް އަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި
އައްޑޫ ލައިވް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ޑްރަގްސް ގެއްލޭ ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުގައި ވަރަށް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، މަސްތުވާތަކެތި …
ޑްރަގްސް ގެއްލޭ މައްސަލަ: ނުކިއްސަރު ކަމެއް ނޯންނާނެ
އައްޑޫ ލައިވް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ޕޭމާ) އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ކްލަބުގެ މެންބަރަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ޕޭމާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އެއިދާރާގެ …
މަޖިލީހުގެ ޕޭމާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުމްރާ ދަތުރެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ސުވާލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެޑްރެސްކޮށް އޭދަފުށި …
ރައީސް ސޯލިހް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ދޭން އެދިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުތުރަށް ހަތިޔާރު ބާލާ، ގުދަންކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައިކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ޔާމީން ސަރުކާރުން، އުތުރުގައި ހަތިޔާރު ގުދަން ހަދަން ސޮއިކުރި: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ އާއިލާއަށް ހެލްތު އިންޝުއަރަންސް ސްކީމް ހަމަނުޖައްސަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަންކޮށްފައިވާ ބައެއް މެންބަރުންގެ އަނބިން/ފިރިންނާއި 18 …
މެމްބަރުކަން ކުރިޔަސް އާއިލާއަށް އިންޝުއަރެންސް ދޭކަށް ނުފެނޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް ކުއްލި ހާލަތަކީ މިހާރު ބޮޑު ޖޯކެއް ކަމަށާއި، މާސްކް އެޅުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ …
ކޮވިޑް ކުއްލި ހާލަތަކީ މިހާރު ޖޯކެއް، މާސްކް އެޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: އާޒިމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖަލު އަދަބުތަކާއި ބޮޑެތި ޖުރިމަނާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، "މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަސްލަހަތުތައް ހާމަކުރުމުގެ ބިލު" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ …
"މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަސްލަހަތުތައް ހާމަކުރުމުގެ ބިލު" ހުށަހަޅައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އެކުލެވޭ ގޮތް އިސްލާހު ކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގެ ބަހުސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފަށައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީ އެކުލެވޭގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު …
ޖޭއެސްސީ އެކުލެވޭ ގޮތް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބަހުސް ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 130 ދޫނި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މަރާލި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން …
ދޫނިތައް މަރާލުމުން މެމްބަރުންގެ ނުރުހުން، މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 25 ބިލިއަނަށް ކުޑަކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. …
2022 ގެ ބަޖެޓް 25 ބިލިއަނަށް ކުޑަކުރަން ގޮވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސުން ދައްޕަރު ބޭރުކުރި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން "އޮއްބާލަން" މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރުން ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފިއެވެ. ދައްޕަރު މައްސަލައިގައި …
ދައްޕަރު މައްސަލައިގެ ޕެޓިޝަން "އޮއްބާލަން" މަސައްކަތްކުރުން ބަލައިނުގަނެވޭނެ: ޓްރާންސްޕޭރެންސީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނީ ރާއްޖެއަށް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރީތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން …
ވިޔަފާރީތައް ސަލާމަތްކުރަން ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ދުނިޔޭގެ ތައުރީފު ލިބެމުންދޭ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ނައިބު ރައީސުންނަށް މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއަށް އިތުރުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކުރީ އަތޮޅު …
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރަން ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޟާގެ …
މެމްބަރު ރިޟާ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި، ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ޑިމޮކްރަސީއަށް ރާއްޖެކުރި ދަތުރުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ޕާޓީއެކެވެ. ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން އެމްޑީޕީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަކަމަށް މިހާތަނަށް ފެންނަން އޮތީ …
ސަރުކާރާ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތިލުން- ބަރުލަމާނީ ދަތުރުގެ ފެށުން؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން