Last Updated: October 1, 12:15
Sunday, October 1, 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ސުވާލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެޑްރެސްކޮށް އޭދަފުށި …
ރައީސް ސޯލިހް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ދޭން އެދިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުތުރަށް ހަތިޔާރު ބާލާ، ގުދަންކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައިކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ޔާމީން ސަރުކާރުން، އުތުރުގައި ހަތިޔާރު ގުދަން ހަދަން ސޮއިކުރި: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ އާއިލާއަށް ހެލްތު އިންޝުއަރަންސް ސްކީމް ހަމަނުޖައްސަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަންކޮށްފައިވާ ބައެއް މެންބަރުންގެ އަނބިން/ފިރިންނާއި 18 …
މެމްބަރުކަން ކުރިޔަސް އާއިލާއަށް އިންޝުއަރެންސް ދޭކަށް ނުފެނޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް ކުއްލި ހާލަތަކީ މިހާރު ބޮޑު ޖޯކެއް ކަމަށާއި، މާސްކް އެޅުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ …
ކޮވިޑް ކުއްލި ހާލަތަކީ މިހާރު ޖޯކެއް، މާސްކް އެޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: އާޒިމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖަލު އަދަބުތަކާއި ބޮޑެތި ޖުރިމަނާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، "މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަސްލަހަތުތައް ހާމަކުރުމުގެ ބިލު" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ …
"މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަސްލަހަތުތައް ހާމަކުރުމުގެ ބިލު" ހުށަހަޅައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އެކުލެވޭ ގޮތް އިސްލާހު ކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގެ ބަހުސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފަށައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީ އެކުލެވޭގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު …
ޖޭއެސްސީ އެކުލެވޭ ގޮތް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބަހުސް ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 130 ދޫނި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މަރާލި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން …
ދޫނިތައް މަރާލުމުން މެމްބަރުންގެ ނުރުހުން، މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 25 ބިލިއަނަށް ކުޑަކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. …
2022 ގެ ބަޖެޓް 25 ބިލިއަނަށް ކުޑަކުރަން ގޮވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސުން ދައްޕަރު ބޭރުކުރި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން "އޮއްބާލަން" މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރުން ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފިއެވެ. ދައްޕަރު މައްސަލައިގައި …
ދައްޕަރު މައްސަލައިގެ ޕެޓިޝަން "އޮއްބާލަން" މަސައްކަތްކުރުން ބަލައިނުގަނެވޭނެ: ޓްރާންސްޕޭރެންސީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނީ ރާއްޖެއަށް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރީތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން …
ވިޔަފާރީތައް ސަލާމަތްކުރަން ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ދުނިޔޭގެ ތައުރީފު ލިބެމުންދޭ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ނައިބު ރައީސުންނަށް މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއަށް އިތުރުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކުރީ އަތޮޅު …
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރަން ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޟާގެ …
މެމްބަރު ރިޟާ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި، ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ޑިމޮކްރަސީއަށް ރާއްޖެކުރި ދަތުރުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ޕާޓީއެކެވެ. ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން އެމްޑީޕީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަކަމަށް މިހާތަނަށް ފެންނަން އޮތީ …
ސަރުކާރާ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތިލުން- ބަރުލަމާނީ ދަތުރުގެ ފެށުން؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހްމަތަކާ ގުޅުގެން ދައުވާކޮށްދޭން އެދެެން ޖެހޭނީ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ޖިނާއީ ތަހްގީގުހިންގުމަށް ގާނޫނުތަކުން ބާރު ދީފައި އޮންނަ ފަރާތްތަކުން އެކަންޏެވެ. …
ދައުވާކޮށްދޭން މަޖިލީހުން ޕީޖީގައި އެދުން، ލިބިފައި ނެތް ބާރެއް ބޭނުންކުރުން؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވި ތިން ނަމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ނަމެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފާހެއް ނުވިއެވެ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު …
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ފޮނުވި އެއްވެސް ނަމެއް ކޮމިޓީން ފާހެއްނުވި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނެއް ނުކުރެވުނެވެ. މައުލޫމާތޫ ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ …
ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަކު އައްޔަނު ނުކުރެވުނު!
އަބްދުﷲ ޔާމީން