Last Updated: December 2, 22:38
Thursday, December 2, 2021
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 25 ބިލިއަނަށް ކުޑަކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. …
2022 ގެ ބަޖެޓް 25 ބިލިއަނަށް ކުޑަކުރަން ގޮވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސުން ދައްޕަރު ބޭރުކުރި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން "އޮއްބާލަން" މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރުން ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފިއެވެ. ދައްޕަރު މައްސަލައިގައި …
ދައްޕަރު މައްސަލައިގެ ޕެޓިޝަން "އޮއްބާލަން" މަސައްކަތްކުރުން ބަލައިނުގަނެވޭނެ: ޓްރާންސްޕޭރެންސީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނީ ރާއްޖެއަށް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރީތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން …
ވިޔަފާރީތައް ސަލާމަތްކުރަން ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ދުނިޔޭގެ ތައުރީފު ލިބެމުންދޭ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ނައިބު ރައީސުންނަށް މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއަށް އިތުރުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކުރީ އަތޮޅު …
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރަން ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޟާގެ …
މެމްބަރު ރިޟާ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި، ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ޑިމޮކްރަސީއަށް ރާއްޖެކުރި ދަތުރުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ޕާޓީއެކެވެ. ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން އެމްޑީޕީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަކަމަށް މިހާތަނަށް ފެންނަން އޮތީ …
ސަރުކާރާ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތިލުން- ބަރުލަމާނީ ދަތުރުގެ ފެށުން؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހްމަތަކާ ގުޅުގެން ދައުވާކޮށްދޭން އެދެެން ޖެހޭނީ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ޖިނާއީ ތަހްގީގުހިންގުމަށް ގާނޫނުތަކުން ބާރު ދީފައި އޮންނަ ފަރާތްތަކުން އެކަންޏެވެ. …
ދައުވާކޮށްދޭން މަޖިލީހުން ޕީޖީގައި އެދުން، ލިބިފައި ނެތް ބާރެއް ބޭނުންކުރުން؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވި ތިން ނަމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ނަމެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފާހެއް ނުވިއެވެ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު …
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ފޮނުވި އެއްވެސް ނަމެއް ކޮމިޓީން ފާހެއްނުވި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނެއް ނުކުރެވުނެވެ. މައުލޫމާތޫ ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ …
ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަކު އައްޔަނު ނުކުރެވުނު!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަ 57 ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުން އެނގުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން …
"ލިސްޓެއް"ގައި ޖެހި ނަމާއެކު އެތައްބަޔަކު ކުށްވެރިންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަތް އެއްޗަކި އެހާ ރަނގަޅު ފަންޏެއް [އަހުމަދު އަދީބު] އެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޅުވެން އޮތްއިރު އަދި ވެރިކަން, އެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން …
އެމްޑީޕީން ފޭހުނު އިލޮށި އެމްޑީޕީގެ ލޮލަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ނުނިމި ލަސްވީ ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ރަނގަޅު ބިލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން ލަސްވެގެން ކަމަށް ކަމަށް އެ ބިލު ދިރާސާ ކުރާ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ …
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ލަސްވީ އޭޖީ އޮފީހުން ރަނގަޅު ބިލު ކޮމިޓީއަށް ނުފޮނުވުމުން: އިމްތިޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް ކައުންސެލް ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އަލްއުސްތާޒު އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަފީފް އަކީ މަންދު ކޮލެޖްގެ ޗެއާމަން އަދި އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާހިމް …
ރައީސްގެ ލީގަލް ކައުންސިލް އަކީ އިބްރާގެ ޅިޔަނެއް، އިންޓެގްރިޓީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: އިމްތިޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވާތީ ދެފުށްފެންނަ ގޮތަކަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ކަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލީގަލް ކައުންސެލް އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަފީފު ވިދާޅުވުމުން، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން …
ސަރުކާރުގެ ވާހަކަތަކުން މެމްބަރުން ރަތަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށާއި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީކާއިލް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާންމު ސިއްހަތުގެ …
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހަށާއި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ: މީކާއިލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަރުވާ އެކިއެކި ލަފާތަކަށް ސަރުކާރުން އިޖާބަދޭ މިންވަރު ކުޑަކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސިގެ …
މަޖިލީހުގެ ލަފައަށް ސަރުކާރުން އިޖާބަދޭ މިންވަރު ކުޑަ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން