Last Updated: July 29, 12:49
Thursday, July 29, 2021
ޑިމޮކްރަސީއަށް ރާއްޖެކުރި ދަތުރުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ޕާޓީއެކެވެ. ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން އެމްޑީޕީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަކަމަށް މިހާތަނަށް ފެންނަން އޮތީ …
ސަރުކާރާ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތިލުން- ބަރުލަމާނީ ދަތުރުގެ ފެށުން؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހްމަތަކާ ގުޅުގެން ދައުވާކޮށްދޭން އެދެެން ޖެހޭނީ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ޖިނާއީ ތަހްގީގުހިންގުމަށް ގާނޫނުތަކުން ބާރު ދީފައި އޮންނަ ފަރާތްތަކުން އެކަންޏެވެ. …
ދައުވާކޮށްދޭން މަޖިލީހުން ޕީޖީގައި އެދުން، ލިބިފައި ނެތް ބާރެއް ބޭނުންކުރުން؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވި ތިން ނަމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ނަމެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފާހެއް ނުވިއެވެ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު …
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ފޮނުވި އެއްވެސް ނަމެއް ކޮމިޓީން ފާހެއްނުވި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނެއް ނުކުރެވުނެވެ. މައުލޫމާތޫ ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ …
ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަކު އައްޔަނު ނުކުރެވުނު!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަ 57 ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުން އެނގުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން …
"ލިސްޓެއް"ގައި ޖެހި ނަމާއެކު އެތައްބަޔަކު ކުށްވެރިންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަތް އެއްޗަކި އެހާ ރަނގަޅު ފަންޏެއް [އަހުމަދު އަދީބު] އެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޅުވެން އޮތްއިރު އަދި ވެރިކަން, އެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން …
އެމްޑީޕީން ފޭހުނު އިލޮށި އެމްޑީޕީގެ ލޮލަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ނުނިމި ލަސްވީ ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ރަނގަޅު ބިލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން ލަސްވެގެން ކަމަށް ކަމަށް އެ ބިލު ދިރާސާ ކުރާ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ …
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ލަސްވީ އޭޖީ އޮފީހުން ރަނގަޅު ބިލު ކޮމިޓީއަށް ނުފޮނުވުމުން: އިމްތިޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް ކައުންސެލް ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އަލްއުސްތާޒު އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަފީފް އަކީ މަންދު ކޮލެޖްގެ ޗެއާމަން އަދި އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާހިމް …
ރައީސްގެ ލީގަލް ކައުންސިލް އަކީ އިބްރާގެ ޅިޔަނެއް، އިންޓެގްރިޓީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: އިމްތިޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވާތީ ދެފުށްފެންނަ ގޮތަކަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ކަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލީގަލް ކައުންސެލް އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަފީފު ވިދާޅުވުމުން، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން …
ސަރުކާރުގެ ވާހަކަތަކުން މެމްބަރުން ރަތަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށާއި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީކާއިލް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާންމު ސިއްހަތުގެ …
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހަށާއި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ: މީކާއިލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަރުވާ އެކިއެކި ލަފާތަކަށް ސަރުކާރުން އިޖާބަދޭ މިންވަރު ކުޑަކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސިގެ …
މަޖިލީހުގެ ލަފައަށް ސަރުކާރުން އިޖާބަދޭ މިންވަރު ކުޑަ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި މާލެސިޓީ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށެވެ. "އަނަސް …
އަނަސް އަކީ އެމްޑީޕީ، ވޯޓު ތި ދެވެނީ އެމްޑީޕީއަށް: ހަސަން ލަތީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހެދުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައިސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު …
އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޅ. އަތޮޅުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ …
ޅ. އަތޮޅުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 މި ސަރުކާރަށް ވެފައިވަނީ ބޮޑު އީދަކަށް ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް ލިބެމުންއަންނަ ގެއްލުން …
ކޮވިޑް ވެފައިވަނީ މިސަރުކާރަށް ބޮޑު އީދަކަށް: ޝިޔާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
ގައިޑްލައިންގެ ސަބަބުން ކެފޭތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ކުއްލި މައްސަލައެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން