Last Updated: April 15, 06:26
Monday, April 15, 2024
މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެހުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ މިރޭ ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ …
ގެދޮރުގެ މައްސަލައިގައި މޭޔަރު މުއިއްޒު މިރޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްމައްސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައެވެ. އެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުންވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނައިރު، އަތްފޯރާ ފަށުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން …
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ- މާލެ މޭޔަރުގެ މުހިންމު ޕްލޭންތަކެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުގައި ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނުތަކަށް ލުޔެއް ގެނެސްދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގޮވާލައިފިއެވެ. މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާދަމާ …
ބޭންކު ލޯނު ދެއްކުމަށް ލުޔެއް ދޭން މުއިއްޒު ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު