Last Updated: April 15, 06:26
Monday, April 15, 2024
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ހަދައިދީފައިވާ ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ، އެކައުންސިލަށް ނިންމޭނެ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑުން ނިންމައިފިއެވެ. …
ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރުމަކީ މާލެސިޓީ ކައުންސިލަށް ނިންމޭނެ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް ނިންމައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެހުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ މިރޭ ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ …
ގެދޮރުގެ މައްސަލައިގައި މޭޔަރު މުއިއްޒު މިރޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުގައި ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނުތަކަށް ލުޔެއް ގެނެސްދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގޮވާލައިފިއެވެ. މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާދަމާ …
ބޭންކު ލޯނު ދެއްކުމަށް ލުޔެއް ދޭން މުއިއްޒު ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު