Last Updated: January 19, 11:57
Wednesday, January 19, 2022
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި 104000 ވަޒީފާ އުފެއްދި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައަކީ ތެދު ވާހަކއެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު …
ރައީސް ޔާމިން ސަރުކާރުގައި އުފެއްދުނީ 22000 ވަޒީފާ: މަބްރޫކް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ފުވައްމުލަކުގައި ކޮވިޑު ޓެސްޓު ހެދުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހޭނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގައިކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކުން ނަގާ ކޮވިޑު ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން …
ފުވައްމުލަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަން ފެށޭނީ ޖުލައި މަހު: މަބްރޫކް
ޝަރަފު
ފުރިހަމަ ތަރައްޤީއެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ވެރިކަމުގެ ދެ ދައުރު އެމްޑީޕީއަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކު އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެޓީވީ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން …
ފުރިހަމަ ތަރައްޤީއެއް ގެނައުމަށް އެމްޑީޕީއަށް ދެ ދައުރު ލިބެންޖެހޭ: މަބްރޫކް
އަލީ ހުޒާމް