Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
ހިޔާ ފްލެޓްގައި 50 ޕޮއިންޓަށް ވުރެއް ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ނުދޭން ކެބިނެޓުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރި މުހައްމަދު އަސްލަމް …
50 ޕޮއިންޓަށް ވުރެއް ދަށުން ފްލެޓް ނުދޭންވަނީ ނިންމާފަ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ރަށްރަށުގައި ވެސް ހިންގޭނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި މެމްބަރުންވަނީ …
ބޯހިޔާވަހިކަން ރަށްރަށުގައި ހިންގޭނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން: އަސްލަމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖާގަ ބޮޑު އަދި އަގުހެޔޮ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން …
ޖާގަ ބޮޑު، އަގުހެޔޮ 5000 ހައުސިން ޔުނިޓް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ފޯރި ގަދަވެފައިވާއިރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކި ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަންވެސް ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް …
ހައްޤުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަވާ، ބާރު އޮތްއިރު ފްލެޓް ބެއްސެވީ ޕާޓީ ކުދިންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހިތަދު އާއި ހުޅުމީދޫގައި މިހާރު އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ފްލެޓްކުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ނިންމައިލެވި ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކާ ފްލެޓްތައް ހަވާލު …
އައްޑޫ ފްލެޓްތައް ސެޕްޓެމްބަރުގައި ހަވާލު ކުރަނީ
އަޙްމަދް ޝިފާން