Last Updated: January 28, 17:12
Friday, January 28, 2022
ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށްވެސް އޮތީ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް …
ސިއްރުކޮށްގެން ތިއްބާ ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާ މި ވެއްޓުނީ ގާނޫނީ އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބައެއް މައްސަލަތައް ތަހްގީގުކުރުން ލަސްވާ ކަމަށާއި އަދި ތަހްގީގުކުރުމުގައި އިހްމާލުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް …
ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހްގީގުކުރުމުގައި އިހްމާލުވޭ، އެކަމަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނާޅާ:ޕީޖީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހްމަތަކާ ގުޅުގެން ދައުވާކޮށްދޭން އެދެެން ޖެހޭނީ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ޖިނާއީ ތަހްގީގުހިންގުމަށް ގާނޫނުތަކުން ބާރު ދީފައި އޮންނަ ފަރާތްތަކުން އެކަންޏެވެ. …
ދައުވާކޮށްދޭން މަޖިލީހުން ޕީޖީގައި އެދުން، ލިބިފައި ނެތް ބާރެއް ބޭނުންކުރުން؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ހިތަދޫ ސައި ހޮޓަލެއްގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނަކު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ހިތަދޫ ފުލުސް ސްޓޭޝަނުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާންމުވި ވީޑިއޯއެއްގައި ފެންނަނީ …
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެސިސްޓެންޓް ކަމިޝްނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ޖަމްޝީދު މިހާރު ހުންނެވި އިންޓެގްރޭޓެޑް ސާވިސް ކޮމާންޑްގެ ވެރިޔާގެ މަގާމުން ދުރުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްސް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ ޕޮލިސްއަށް ބަދަލު …
އޭސީޕީ ޖަމްޝީދު އައްޑޫ ޕޮލިހަށް ބަދަލު ކުރަނީ
އަލީ ހުޒާމް