Last Updated: January 30, 16:23
Monday, January 30, 2023
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ރައްޔިތުން އެދޭނެގޮތެއް ނޫންކަމަށް، ޔާމީން އަނބުރާ ޖަލަށް ނުލެވޭނަމަ އެމްޑީޕީއަށް އިތުބާރުކޮށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދޭންވީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް …
ޔާމީން ޖަލަށް ނުލާނަމަ، އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓު ދޭންވީ ސަބަބެއް ނެތް: އާޒިމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"މޭމަތިފުރާ އިންޑިއާ އައުޓް" ޖަހައިގެން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން މަސައްކަތްކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މިސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ވަރުގަދައަށް އިދިކޮޅަށް ޖެއްސުނު ހަރަކާތަކީވެސް އެއީއެވެ. ނަތީޖާއަކީ ހުރަގެއިން …
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއިން "އިންޑިއާ އައުޓް"އަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މުޅި ރާއްޖެ މިވަގުތު ގޮސް ހުއްޓިފައިވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށެވެ. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އިންތިހާބަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ އަމާޒުގޮސް …
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ- ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށްވެސް "ރަންގޮނޑި"އެއް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެރިކަމުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއް ބާރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެވެ. ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަށް އެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރުންނަކީ ނުހަނު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަކާއި ޒިންމާތަކެއް ނަންގަވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ …
"ތަވީދު ގެއްލޭ" އިއްޒަތްތެރިންނަށް ދޭނެ ފަރުވާއެއް މުހިންމު ވެއްޖެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ބިމުގެ ހަމަލާއަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެން ހުންނަވާ ހުންނެވުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ …
ނަޝީދާ ގުޅުުވާާ އިކްރާމް ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ދޮންބިލެތް ރައްދު ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަކީ ޑިމޮޮކްރަޓިކް އަސާސްތަކަށް ލޯބިކުރާ އެ އަސާސްތައް ނަގަހައްޓަމުން އައި ޕާޓީއެކެވެ. އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ވަރުގަދަ އެމްޑީޕީއަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމޫނާ ދައްކަންއޮތް …
މުއްދަތު ހަމަވެފައިއޮތް ގައުމީ މަޖިލީހަކަށް، އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކުރެވިދާނެތަ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލެސިޓީގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ …
މާލެސިޓީ ކައުންސިލް މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ ސަރުކާރާ ހެދި: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުގެ ނުފޫޒު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އޮތްކަމަށް ބުނުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖީހާން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުގެ ނުޒޫފު ރައީސް ސޯލިހަށް އޮތޭ ނުބުނެވޭނެ: ޖީހާން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ބައިބައިވިޔަ ނުދޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ …
އެމްޑީޕީ ބައިބައިވިޔަކަ ނުދޭނަން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، …
އެމްޑީޕީއަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ …
އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި އުޅެނީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލައެއް: އަބްދުއްރަހީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ތަފާތު ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވިގެން ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ޖެހުނީ އޭރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތުގެ …
ރިޕޯޓް: ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު މަންޒަރަކީ ކޮބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި އަޑުގަދަކޮށް ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ ހަދަނީ "ޖޭ" ވާތީ ކަމަށް އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ …
ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން އުޅެނީ "ޖޭ" ވާތީ: ރޮޒައިނާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި މަރު ކޮމިޝަނުން މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ …
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތްތެރިންނަށް އެމްޑީޕީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭނެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓުދިން ރައްޔިތުންނަށް މަލާމާތްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ޑރ. ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް …
ޑރ. ޖަމީލް އެމްޑީޕީއަށް: ވޯޓުދިން ރައްޔިތުންނަށް މަލާމާތްކުރުން ހުއްޓާލައްވާ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި މާލެސިޓީ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށެވެ. "އަނަސް …
އަނަސް އަކީ އެމްޑީޕީ، ވޯޓު ތި ދެވެނީ އެމްޑީޕީއަށް: ހަސަން ލަތީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން