Last Updated: April 20, 21:45
Tuesday, April 20, 2021
އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓުދިން ރައްޔިތުންނަށް މަލާމާތްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ޑރ. ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް …
ޑރ. ޖަމީލް އެމްޑީޕީއަށް: ވޯޓުދިން ރައްޔިތުންނަށް މަލާމާތްކުރުން ހުއްޓާލައްވާ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި މާލެސިޓީ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށެވެ. "އަނަސް …
އަނަސް އަކީ އެމްޑީޕީ، ވޯޓު ތި ދެވެނީ އެމްޑީޕީއަށް: ހަސަން ލަތީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކަންކަމުގައި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭވަފާތެރިވެފައިވާ ކަމަށް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލީ …
މުއިއްޒު ވަނީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭވަފާތެރިވެފައި: އަލީ އާޒިމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެޅި ފްލެޓްތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ހެދުންކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައިސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް …
މިއުޅެނީ ރައީސް ޔާމީން އެޅި ފްލެޓްތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ހަދަން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ނިންމި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިހުރިކަން އެއީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަޤީޤަތެކެވެ. ހަދާފައިވާ ބޮޑެތި ގޯސްތަކެކެވެ. އަދި ގިނަ …
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: އިސްތިއުފާ ދޭންވީ ޕީޖީތަ, ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކުރަންވީ ތަހުގީގުތަ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ކުރާނެ ދައުވާތަކާއި ނުކުރާނެ ދައުވާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އަދި ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވި އިބްރާހީމް …
ޕީޖީ ކުރާނެ ދައުވާތަކާއި ނުކުރާނެ ދައުވާތަށް މަޖިލީހަށް ނުބެލޭނެ: އިބުރާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އެމްޑީޕީ އޮންނަން ނޭދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި …
ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އެމްޑީޕީ އޮންނާކަށް ނޭދޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސިވިލް ސާވެންޓުންނަކީ އަޅުންގެ ގޮތުގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވަކާލާތު ކުރެއްވުމުން ހައިރާން ނުވާކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު …
ސިވިލް ސާވެންޓުންނަކީ އަޅުންކަމަށް ވަކާލާތުކުރުމުން ހައިރާނެއްނުވޭ: ޑރ. ޖަމީލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގައި ވެރިކަން ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ލީޑަރަކު ނެތްކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަލީހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ …
އެމްޑީޕީގައި ވެރިކަން ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ލީޑަރަކު ނެތް: މަލީހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި ހަފްތާ ނިމެންވާއިރަށް މާލެ ރީނދޫ ކުލައިން ޖަރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ކުރަމުން އަންނަ "ރަށްވެހި ފަތިސް" …
މިހަފްތާ ނިމެންވާއިރަށް މާލެ ރީނދޫ ކުލައިން ޖަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ޤައުމު ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަބްދުއްރަހީމް މިފަދައިން ޓްވީޓް ކުރައްވާފައިވަނީ އުތުރުތިލަފަޅުގެ އެއްބަސްވުންކަމަށް …
ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ގައުމު ވިއްކާލައިފި: އަބްދުއްރަހީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 މި ސަރުކާރަށް ވެފައިވަނީ ބޮޑު އީދަކަށް ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް ލިބެމުންއަންނަ ގެއްލުން …
ކޮވިޑް ވެފައިވަނީ މިސަރުކާރަށް ބޮޑު އީދަކަށް: ޝިޔާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
ގައިޑްލައިންގެ ސަބަބުން ކެފޭތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ކުއްލި މައްސަލައެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖުމްހުރީ ޕާޓީން ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ އެހެން ބައިވެރިންނަށް ޖެއްސުން ކުރާ ކަމަށާއި، އެކަން ބަލަންޖެހޭކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނިހާދް މިފަދައިން ވިދާޅުވެ …
ޖޭޕީން ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުންނަށް ޖެއްސުންކުރާ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ނިހާދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ލޯކަލަ ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ އަހަރު ދުވަހުގެ އިންތިޒާރުގެ ނިމުމެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ޤައުމުގެ ހާލަތު …
ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ސަރުކާރަށް ތާއީދު އޮތްމިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ އިމްތިހާނެއް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ޤައުމީ މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކުރާ 12 މެމްބަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނެފައިވަނީ ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 13.1 ގެ …
އަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން