Last Updated: October 21, 22:25
Thursday, October 21, 2021
ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އެމްޑީޕީ އޮންނަން ނޭދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި …
ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އެމްޑީޕީ އޮންނާކަށް ނޭދޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސިވިލް ސާވެންޓުންނަކީ އަޅުންގެ ގޮތުގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވަކާލާތު ކުރެއްވުމުން ހައިރާން ނުވާކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު …
ސިވިލް ސާވެންޓުންނަކީ އަޅުންކަމަށް ވަކާލާތުކުރުމުން ހައިރާނެއްނުވޭ: ޑރ. ޖަމީލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގައި ވެރިކަން ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ލީޑަރަކު ނެތްކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަލީހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ …
އެމްޑީޕީގައި ވެރިކަން ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ލީޑަރަކު ނެތް: މަލީހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި ހަފްތާ ނިމެންވާއިރަށް މާލެ ރީނދޫ ކުލައިން ޖަރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ކުރަމުން އަންނަ "ރަށްވެހި ފަތިސް" …
މިހަފްތާ ނިމެންވާއިރަށް މާލެ ރީނދޫ ކުލައިން ޖަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ޤައުމު ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަބްދުއްރަހީމް މިފަދައިން ޓްވީޓް ކުރައްވާފައިވަނީ އުތުރުތިލަފަޅުގެ އެއްބަސްވުންކަމަށް …
ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ގައުމު ވިއްކާލައިފި: އަބްދުއްރަހީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 މި ސަރުކާރަށް ވެފައިވަނީ ބޮޑު އީދަކަށް ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް ލިބެމުންއަންނަ ގެއްލުން …
ކޮވިޑް ވެފައިވަނީ މިސަރުކާރަށް ބޮޑު އީދަކަށް: ޝިޔާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
ގައިޑްލައިންގެ ސަބަބުން ކެފޭތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ކުއްލި މައްސަލައެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖުމްހުރީ ޕާޓީން ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ އެހެން ބައިވެރިންނަށް ޖެއްސުން ކުރާ ކަމަށާއި، އެކަން ބަލަންޖެހޭކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނިހާދް މިފަދައިން ވިދާޅުވެ …
ޖޭޕީން ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުންނަށް ޖެއްސުންކުރާ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ނިހާދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ލޯކަލަ ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ އަހަރު ދުވަހުގެ އިންތިޒާރުގެ ނިމުމެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ޤައުމުގެ ހާލަތު …
ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ސަރުކާރަށް ތާއީދު އޮތްމިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ އިމްތިހާނެއް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ޤައުމީ މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކުރާ 12 މެމްބަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނެފައިވަނީ ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 13.1 ގެ …
އަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލޭގައި ހިންގާ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމާމެދު ސަރުކާރުން ސީރިއަސް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު …
ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމާމެދު ސަރުކާރުން ސީރިއަސްވާންޖެހޭ: މުއިއްޒު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގާ މަގާމުން ދުރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީއަށް ހޯމަ ދުވަހު ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ. …
މަލީހު ސުލޫކު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުން ހޯމަ ދުވަހު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި އެކަމަނާއަށް މަޖިލީހުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު ޒަހާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދައިފައިވަނީ …
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއްކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު …
ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ސޯލިހް ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް: ސައީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތަށް އިއުތިރާފްވެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ގޭގައި ތިބީ ކުރީގެ …
އަދީބާއި ޒިޔަތު ގޭގައި ތިބީ ރައީސް ޔާމިނާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދިނުމުން: ޑރ. ޖަމީލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިއެއްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް)އިން އިދިކޮޅާ ގުޅެން ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އެޕާޓީގެ އިންތިގާލީ ނައިބު ރައީސް އަދި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން …
އެމްއާރްއެމްއިން އިދިކޮޅާ ގުޅެން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން