Last Updated: March 1, 09:31
Monday, March 1, 2021
ކަންނެލި ދޯނިން ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ކްރިމިނަލް …
130 ކިލޯ ޑްރަގްސްގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ޤާސިމް ހަސަން މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދު އަނެއްކާވެސް ކޯޓުގައި އެ ކުށަށް އިއުތިރާފްވެއްޖެއެވެ. ޤާސިމް މަރުގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު ކުރިއަށް …
ޤާސިމް މަރާލި ކަމަށް އަދުހަމް އަނެއްކާވެސް އިއުތިރާފްވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ މިއަދުގެ ޝަރީއަތްވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ނިންމާލަންޖެހިއްޖެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ …
ނިހާންގެ މައްސަލަ މިއަދުވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓާމިނަލް ކެފޭ ތެރޭގައި ހުއްޓާ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި ހއ. ތަކަންދޫ އިބްރާހިމީ ހިޔާ، ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތަށް ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވިގެން …
ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވި ނަދީމު މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތ. ތިމަރަފުށިން ހައްޔަރު ކުރި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ. މި …
ތިމަރަފުށިން ހައްޔަރުކުރި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ އަރުޝަދު ހާލިދުގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 31، 2020 ފެށިގެން ހަތެއް ފެބްރުވަރީ 2020 އާ ހަމައަށް ފުލުހުންގެ ޑްރަގް …
9 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލަ: އަރުޝަދު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތ. ތިމަރަފުށިން ހައްޔަރު ކުރި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްފައިވާ …
ތިމަރަފުށިން ހައްޔަރުކުރި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސ. ހިތަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މަރައިލި ހުސައިން ޝިއާރުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލި ހަތަރު މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ސާބިތު ނުވާކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ޖޫން …
ޝިއާރު މަރާލި މައްސަލަ: ދައުވާ ލިބުނު މީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން މިއަދަށް ތާވަލު ކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން …
ރައީސް ޔާމީންގެ އެދުމަށް މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބޮން ހަދައި އެތަކެތި މާލޭގެ އެކި ތަންތަނުގައި ގޮއްވަން ރޭވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާކޮށްފައިވާ ހަތަރު މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާއަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފައިވަނީ، ގދ. …
މާލޭގައި ބޮން ގޮއްވަން އުޅުނު މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޝަރީއަތުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ނިހާންގެ …
ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނިހާންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާ ތަކަށް އޭނާ އިންކާރުކުރައްވައިފިއެވެ. ކ. ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މައްސަލައިގައި ޖިހާދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން …
އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކަށް ޖިހާދު އިންކާރު ކުރައްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިދިޔަ އަހަރު ޝެޑިއުލް ކުރި އަޑުއެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ބޭއްވި އަޑުއެހުންތަކަށްވުރެއް ގިނައީ ކެންސިލްކުރި އަޑުއެހުންތައް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައިފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ …
ޝެޑިއުލްކުރި އަޑުއެހުންތަކުން ގިނައީ ކެންސަލްކުރި އަޑުއެހުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާއަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި …
ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުاللهގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ފައްޓަވަމުން ގާޒީ ވަނީ މައްސަލައާއި …
އަބްދުއްރަހީމްގެ ޝަރީއަތް: ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުން އަންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފި އެވެ. ރ. …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް: ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން