Last Updated: June 23, 17:19
Wednesday, June 23, 2021
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސަގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި …
އީސަގެ މައްސަލަ މާދަމާ 11:00 ގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހުޅުމާލޭގައި 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ސީ ލައިފް ގްލޯބަލްއާ ހަވާލުކުރުމުން އެ ތަންތަން ވިއްކުމުގެ ނަމުގައި އެތައް ބައެއްގެ އަތުން ބުކިން ފީ ނެގުމަށް ފަހު، …
ޝަރުތުތަކަކާ އެކު އައްމަޓީ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަދި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސުން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ޖަލުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގައި އައިއެސް ޖަމާތުގެ ލީޑަރެއް ކަމަށް ބުނާ މުހައްމަދު …
ޖަލު އޮޕަރޭޝަންގައި ޓެރަރިސްޓް އަމީންގެ ގޮޅިން ތަކެތި ގެންދިޔަ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހުޅުމާލޭގައި 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ސީ ލައިފް ގްލޯބަލްއާ ހަވާލުކުރުމުން އެ ތަންތަން ވިއްކުމުގެ ނަމުގައި އެތައް ބައެއްގެ އަތުން ބުކިން ފީ ނެގުމަށް ފަހު، …
ސީލައިފް އައްމަޓީއަށް ވަކީލުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސީރިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާ ދިޔަ ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ ކުރި މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ސީރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާން …
ސީރިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާންދިޔަ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދަށް ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ، މައްސަލަ ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް ޔާމިންގެ …
ރައީސް ޔާމީންގެ އެދުމަކަށް ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުކުޅަކާ ހާލެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 21،600 ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާ ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި ހުކުމްފައިވަނީ މޭ ފަސް ވަނަ …
ކުކުޅަކާ ހާލެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 21،600 ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާ ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން ނިންމައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީން ބުނެފައިވަނީ މީހެއްގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި …
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ ޝަކީލްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިދިޔަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ގއ. މާމެންދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ އަހުމަދު އުދައްޔު މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް …
އުދައްޔުގެ މަރު: ދައުވާ ލިބޭ ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އަކީ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ދައުވާއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގައި އެދިއްޖެއެވެ. އަބްދުއްރަހީމްގެ …
ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާ އަކީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ދައުވާއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅައިދިނުމަށް އެދެފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޖުމައްޔިލު ނިމާލްގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ގަސްތުގައި އަތްލުމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް …
ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އިސް މޭސްތިރި، ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުން ފިލި …
ފިލި މައްސަލައިގައި ލުތުފީގެ މައްޗަށް 7 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކަންނެލި ދޯނިން ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ކްރިމިނަލް …
130 ކިލޯ ޑްރަގްސްގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ޤާސިމް ހަސަން މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދު އަނެއްކާވެސް ކޯޓުގައި އެ ކުށަށް އިއުތިރާފްވެއްޖެއެވެ. ޤާސިމް މަރުގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު ކުރިއަށް …
ޤާސިމް މަރާލި ކަމަށް އަދުހަމް އަނެއްކާވެސް އިއުތިރާފްވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ މިއަދުގެ ޝަރީއަތްވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ނިންމާލަންޖެހިއްޖެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ …
ނިހާންގެ މައްސަލަ މިއަދުވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓާމިނަލް ކެފޭ ތެރޭގައި ހުއްޓާ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި ހއ. ތަކަންދޫ އިބްރާހިމީ ހިޔާ، ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތަށް ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވިގެން …
ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވި ނަދީމު މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން