Last Updated: February 4, 06:45
Saturday, February 4, 2023
ޖާގަ ބޮޑު އަދި އަގުހެޔޮ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން …
ޖާގަ ބޮޑު، އަގުހެޔޮ 5000 ހައުސިން ޔުނިޓް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީގައި ގާއިމު ކުރާ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ މިއަހަރުތެރޭގައި ހުޅުވާ ހިދުމަތްދޭން ފެށޭނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، …
އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ މިއަހަރު ހުޅުވާ ހިދުމަތްދޭން ފެށޭނެ: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި ކަންބޮޑުވުން ސާފުކުރުމަށް "ޖަޒީރާ ސައްލާ"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް …
ޖަޒީރާ ސައްލާ: "ބޭނުމަކީ ހުރިހާ ހިޔާލެއް އަޑުއެހުން"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕީޕީއެމްގެ ކުުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް އަބުރާ ޕީޕީއެމް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވީ ވައުދު ނުފުއްދަވާތީ މައުމޫން ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްއާރައެމްގެ ފަރާތުން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި …
ޕީޕީއެމް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ރައީސް ވީ ވަޢުދު ނުފުއްދަވާ: މައުމޫން
އައިޝާ އިބްރާހިމް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ދިނީ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވެވި …
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ ތަޢުލީމަށް: ރައީސް
އައިޝާ އިބްރާހިމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދިރިއުޅުއްވުމަށް ދައުލަތުން ދެއްވާފައިވާ މުލިއާގޭގައި އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖްލިސް ބޭއްވުމާއި ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީ އަދި ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުންގެ ފާޑު ކިއުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. …
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖްލިސް މުލިއާގޭގައި ބޭއްވުމުން ރައީސަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒު ވެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ބާރު ދޫކޮށްލުން ކަަމަށާއި، ކައުންސިލްތަކަށް ބާރު ދިނުމުން ރަނގަޅު ހިދްމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އއ. އުކުޅަހަށް …
ކައުންސިލްތަކަށް ބާރު ދިނުމުން ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ހިދްމަތެއް ދޭން ޖެހޭ: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް