Last Updated: December 2, 22:38
Thursday, December 2, 2021
ފުލުހުންގެ އާ ޤަނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށިމާއެކު ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ އާ ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު ހިދުމަތުގައި …
އާ ޤާނޫނާއެކު ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން: ރައީސް ސޯލިހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އެމްޑީޕީ އޮންނަން ނޭދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި …
ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އެމްޑީޕީ އޮންނާކަށް ނޭދޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދި ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރަށް މަޖިލިސް ހުޅުވުމަށް ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި …
ރިޔާސީ ބަޔާން: މިފްކޯއަށް މަސްގަންނަ މިންވަރު އިތުރު ކުރަނީ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް ރިލީފް ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބިލިއަނަކަށްވުރެއް ގިނަ ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް …
ކޮވިޑް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތެރެއިން ބިލިއަނަކަށްވުރެއް ގިނަ ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކުރިން: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މާދަމާ އޮންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ މާދަމާ …
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދޮންބަންޑާރައިންގެ ޤުރުބާނީ ހަނދާންކޯށް ޤައުމީ ރޫހު އާލާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ރައީސް ސޯލިހް …
ދޮންބަންޑާރައިންގެ ޤުރުބާނީ ހަނދާންކޮށް ޤައުމީ ރޫހު އާލާކުރުން މުހިންމު: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިނަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް …
"އިންޑިއާ އައުޓް" އަކީ ޒިންމާދާރުކަންކުޑަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ގައުމީ މަހާސިންތާ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފައްޓަވާ ދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ފެށުނު މި މަހާސިންތާ ފައްޓަވާ ދެއްވުމުގެ ގޮތުން …
ކައުންސިލްތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ބާރު ދޫކޮށްލުން ކަަމަށާއި، ކައުންސިލްތަކަށް ބާރު ދިނުމުން ރަނގަޅު ހިދްމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އއ. އުކުޅަހަށް …
ކައުންސިލްތަކަށް ބާރު ދިނުމުން ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ހިދްމަތެއް ދޭން ޖެހޭ: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް