Last Updated: April 15, 06:26
Monday, April 15, 2024
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާންމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަވާބުދެއްވުމުގެ ގޮތުން، …
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްދޭނަން
އައްޑޫ ލައިވް
ޤާނޫނުތައް އިސްލާހުކޮށްގެން އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ހއ. އަދި ހދ. ގެ …
ޤާނޫނުތައް އިސްލާހުކޮށް އެއްވެ އުޅުން ފުޅާކޮށް ދޭނަން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރަށްރަށުގެ އާބާދީ ތަފާތުވުމަކީ ތަރައްގީ ތަފާތުވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މުއިއްޒު ހޯރަފުއްޓަށް …
ރަށްރަށުގެ އާބާދީ ތަފާތުވުމަކީ ތަރައްގީ ތަފާތުވާނެ ކަމެއް ނޫން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ހަދައިދީފައިވާ ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ، އެކައުންސިލަށް ނިންމޭނެ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑުން ނިންމައިފިއެވެ. …
ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރުމަކީ މާލެސިޓީ ކައުންސިލަށް ނިންމޭނެ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް ނިންމައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ރައީސް އޮފީހުގައި އެދިފައިވާކަމަށް މާލެސިޓީ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި …
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަކޮށްދޭން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ރައީސް އޮފީހުގައި އެދެފިން: މުއިއްޒު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ މާލެސިޓީ މޭޔަރު އަދި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފިއެވެ. މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ …
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ މުއިއްޒުއަށް ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލެސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކަށް އޭނާ އިންކާރު ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު އޮތް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުން …
ނޫމަޑި މައްސަލައިގައި އާބިޓްރޭޝަނަށް ބަޔާނެއް ނުދެން: މުއިއްޒު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދޮގު ބަޔާން ދިންކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މާލެސިޓީ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މުއިއްޒުއަށް ދީފިއެވެ. މުއިއްޒުގެ މައްޗަށް …
މުއިއްޒުއަށް ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރަން 10 ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސް ކުންފުންޏާ އެކު ސަރުކާރުން ހެދި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލާގައިި، ނެދަލޭންޑްސްގައިި ހުންނަ އާބިޓްރޭޝަންގައި ދޮޮގު ބަޔާނެއް ދެއްވި ކަމަށްބުނެ ކުރީގެ ހައުސިން …
މުއިއްޒުއަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް މާދަމާ ފަށަނީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްމައްސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައެވެ. އެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުންވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނައިރު، އަތްފޯރާ ފަށުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން …
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ- މާލެ މޭޔަރުގެ މުހިންމު ޕްލޭންތަކެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުގައި ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނުތަކަށް ލުޔެއް ގެނެސްދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގޮވާލައިފިއެވެ. މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާދަމާ …
ބޭންކު ލޯނު ދެއްކުމަށް ލުޔެއް ދޭން މުއިއްޒު ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު