Last Updated: June 6, 14:50
Saturday, June 6, 2020
ކ. ދިއްފުށީގައި ރޭވެސް މާރާމާރީއެއް ހިންގައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 11:30 ހާއިރު ދިއްފުށީގައި މާރާމާރީ ހިންގައި އެކަކު ޒަހަމްކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރޭގެ …
ދިއްފުށީގައި ރޭވެސް މާރާމާރީއެއް، 32 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
ކ. ދިއްފުށީ ގެއަކުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހޯދުމަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ދެ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ …
ދިއްފުށީގައި ދެ މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި
އަލީ ހުޒާމް
މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހިތަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހަކު ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި މައްސަލަ …
މާރާާމާރީ އާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރޭ ހިތަދޫގައި ހިނގި ގްރޫޕް މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި އެކަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންދިއުމުގެ މަަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް …
މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި އެކަކު ފަރުވާ އަށް މާލެ
އަލީ ހުޒާމް
ރޭ ހިތަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ފަސް މީހަކު ޒަހަމްކޮށްފައިވާ އިރު ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އަދި މިހާތަނަށް އެެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. …
ރޭގެ މާރާމާރީ އާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ
އަލީ ހުޒާމް
މިދިިުަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިތަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން ހޯދަނީ ހިތަދޫ، ބްލޫބާރޑް، …
ހިތަދޫ މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަނީ
ހުސެއިން މިރުސާދު
ރޭ ހިތަދޫގައި ހިންގި މާރާމާގައި ބޯ ފެޅުނު ޒުވާނާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ފުރުވާލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) އިން ބުނި …
ބޯ ފެޅުނު މީހާ މާލެ އަށް
މުހައްމަދު އައިމަން
ހިތަދޫގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "އައްޑޫ ލައިވް" އަށް މިއަދު …
މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަޙްމަދް ޝިފާން
ހިތަދޫގައި މިރޭ ގްރޫޕްތަކެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ފަސް މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީގެން ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގެ …
ހިތަދޫގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ފަސް މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ގޭންގްތަކުން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް މޮނިކޮމް އަމުރުގެ ދަށުން ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ކުށްވެރިންގެ ގައިގައި ޓެގް އަޅުވަން ފަށައިފި އެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ކުށްވެރިން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، …
އަނެއްކާ ވެސް ދެ ގަތުލު: އުމަރު ކޮބާތަ ޓެގްތައް؟
މުހައްމަދު އައިމަން