Last Updated: January 19, 11:57
Wednesday, January 19, 2022
މިހާރު ހިނގަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިނުވީ އެތަނުގައި ދައްކާ ވާހަކައިން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތުމުން ކަމަށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ …
ގާސިމް ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވީ އެއިން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތީމަކަމަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ތަފާތު ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވިގެން ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ޖެހުނީ އޭރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތުގެ …
ރިޕޯޓް: ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު މަންޒަރަކީ ކޮބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ވެރިކަން ހިންގާ ކޯލީޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިދިޔަ އަހަރު އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް …
ގާސިމް މަޖްލިސްއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާތާ އަހަރެއް، ހުންނެވީ ސަލާމުގައި!
އީމާ މުހައްމަދު
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ދެކޮޅެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި މިވަގުތު އެޕާޓީން މަޑުން ތިބީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށް ކަމަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް …
ޖޭޕީން ރައީސްއާ ދެކޮޅެއް ނުވާނެ، މަޑުން މިބިތީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށް: ގާސިމް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ލިޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ފުލުހުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ އޮފީހުން …
ގާސިމްގެ މައްސަލަ މި އަންނަނީ ދިރާސާ ކުރަމުން: ޕީޖީ
އަލީ ހުޒާމް
ވިލާ ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓްސް އާއި ދެކޮޅަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިސްތިއުނާފްގެ މައްސަލައެއް މިއަދު ހައިކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފިއެވެ. ހައިކޯޓުގައި މިއަދަށް ތާވަލް ކޮށްފައިވަނީ ލ. ކައްދޫގައި …
ވިލާ ގްރޫޕްގެ މައްސަލައެއް މިއަދަށް ހައި ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް