Last Updated: November 30, 22:44
Wednesday, November 30, 2022
ކޮވިޑު 19 އާ ގުޅިގެން، ޞިއްޙީ ގޮތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅޫދޫ އާއި މީދޫ މޮނިޓަރިނަށް ލައިފި އެވެ. މި ދެ …
އައްޑޫގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ދަށަށް: ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ ވެސް މޮނިޓަރިންނަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމާ އިތުރު ފަންނާނުން ތަކެއް ބައިވެރިވާ ހާއްސަ ސްޓޭޖް ޝޯއެއް މާދަމާ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. "ދޮންއުނބަރާ ނައިޓް"ގެ …
މަޝްހޫރު ފަންނާނުންތަކަކާއެކު ހާއްސަ ޝޯއެއް މާދަމާ ރޭ އައްޑޫގައި
އެކި ދާއިރާތަކުގެ އިސް ސަފުން އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ ވާހަކަ އާއި ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް މާ ބޮޑަށް ދައްކާ …
އައްޑޫ މީދޫ: ހުރިހާ ތަނެއްގައި ކަނބަލުންގެ ވެރިކަން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީކަން އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކްލަބު ހައުސް …
އިލްޔާސް ވިދާޅުވަނީ ހުޅުދޫއަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީ މި ސަރުކާރުން ގެންނާނެ ކަމަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މިއަހަރު ސްކޫލް ބޮޑު ބަންދާއި ބޮޑު އީދު ބަންދާއި މިނިވަން ދުވަހުގެ ބަންދު ބައްދަލު ކުރީ އެކު އެކީގައި އެވެ. ކޮވިޑްގެ ވަބާއާ ހުރެ ޗުއްޓީއެއްގައިވެސް ގެއިން …
ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ކުދިން ފޫހިވާން ހުޅުމީދޫ ފުލުހުން ދުލެއް ނުކުރި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ގުދުރަތީ ރީތި ތަނެއް ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ފާހަގަ ކުރެވިފައި އޮތް އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގެ "ހަސަންބެއްޔާރަށް" ސަހަރައްހަދަށް ފަސްއަޅާ ހިއްކާލަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން …
ހުޅުދޫ "ހަސަން ބެއްޔާރަށް"ސަރަހައްދު ހިއްކާލަން ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 13 އަށް އަރައިފިއެވެ. އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނީ އެ 13 ކޭސްގެ …
ހުޅުމީދޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 13 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގެ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ގޯސް ކަމަށާއި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މެނޭޖަރ އިބްރާހިމް …
ހުޅުމީދޫގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސް، ސަމާލުވޭ!
ހަސަން ރަޝީދު
މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ރަބަރު ހަތަރު ޕެކެޓާއި ފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅަކާ އެކު ދެ މީހަކުހުޅުމީދޫން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި މއައްސަލަ އާ …
މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހުޅުދޫން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހުސެއިން މިރުސާދު
އައްޑޫ އިސްމެހެލާހެރަ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރިތާ އަހަރެއް ވެގެން ދިޔައީ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު …
އިސްމެހެލާހެރައަކީ ހަމަ ހުސް ވާހަކައެއް!
ހަސަން ރަޝީދު