Last Updated: January 31, 15:48
Tuesday, January 31, 2023
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލި މީހުންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން …
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗު އުވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ގާޒީންގެ ބެންޗުން ގާޒީ …
މޭ 6 ހަމަލާ: ގާޒީ އާދަމް މުހައްމަދު ތަނާޒުލްވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ 6 ވަނަ ދުވަހު މަޖީދީ މަގުގައި، ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަ ކޮށްލުމަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ …
ނަޝީދު "އުފައްދަވާ" ވާހަކަތަކުން "ކޮންފިއުޒް" ވޭ: އިކްރާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި އިތުރު ހެކި ލިބޭ މީހުންގެ މައްޗަަށް ލިބޭ ހެކިތަކެއްގެ މައްޗަށް …
ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ފަހުން ހެކި ލިބޭ މީހުންނަށް ދައުވާކުރާނެ: ޕީޖީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާއުފުލާ، އަދި އެ ދައުވާތަކަށް އިއުތިރާފުވެފައިވާ އަހުމަދު އަދުހަމްގެ ޝަރީއަތުގެ …
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ: އަދުހަމްގެ މުޅި ޝަރީއަތް ސިއްރު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޭ 6 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިނެ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިތުރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައިގައި މިފަހަރު ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ގއ. …
ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ހިމެނޭ އިތުރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ބަޔާން ދެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިން …
ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބަޔާން ދެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަން ރައީސް ނަޝީދު ހާމަކުރައްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޭ 6 ހަމަލާ ރޭވި މީހުން ހައްޔަރުގައި ބޭތިއްބުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެ ދިއުމަށް ޖެހިލުންވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް …
ހަމަލާ ރޭވި މީހުން ހައްޔަރުގައި ބޭތިއްބުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެ ދިއުމަށް ޖެހިލުންވަން: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ލ. ގަން، ދުންފިނިއުފާ، އަހުމަދު ފާތިހްގެ މައްޗަށް މިވަގުތު ދައުވާއެއް ކުރެވެން …
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ: ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމުމުން ފާތިހް ދޫކޮށްލައިފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މާދަމާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް …
ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: ދައުވާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާ މައުލޫމާތުތަކެއް މާދަމާ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ބައްލަވާ އަޅުއްވާންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އެޅުއްވުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. …
ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ސޯލިހަށް: "މައްސަލަ އަވަަހަށް ބައްލަވާ ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އަޅުއްވާ"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔަ ދޫކޮށްލި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހުން އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. އިއްޔަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ، …
ހަރުކަށި ފިކުރު: އިއްޔަ ކޯޓުން ދޫކޮށްލި ދެ މީހަކު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައިސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދެވުނު ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ތަހްގީގަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކުލަވާލާފައިވާ އިންކުއަރީއަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު …
މާރިޔާ މަޖްލިސް އިންކުއަރީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝިދަށް ދެވުނު ބޮމުގެ ހަމަލާއާ، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާ ގުޅުން ނެތް ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައާއި ބޮމާއި ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގަށް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށާއި، ޓީމުގެ މަސައްކަތާމެދު ފަހުރުވެރިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ރައިސް ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ …
މިފަދަ ތަހުގީގު ތަކަށް ވަގުތު ނަގާނެ، މަސައްކަތާ މެދު ފަހުރުވެރިވޭ: ފުލުހުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ އިންކުއަރީ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް …
އިންކުއަރީ ނިންމުމަށް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް: އަސްލަމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން