Last Updated: June 20, 23:30
Monday, June 21, 2021
2018 ވަނަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވޯޓު ދިނީ, އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ނޫން ގޮތެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވުމުންނެވެ. …
މިއީ ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ކޮންޓްރޯލް ނަންގަވަންވީ ވަގުތު!
ޑިމޮކްރަސީއަށް ރާއްޖެކުރި ދަތުރުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ޕާޓީއެކެވެ. ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން އެމްޑީޕީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަކަމަށް މިހާތަނަށް ފެންނަން އޮތީ …
ސަރުކާރާ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތިލުން- ބަރުލަމާނީ ދަތުރުގެ ފެށުން؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައި ނަމަވެސް މިއީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށްވީތީ …
އެމްޑީޕީގައި "ރެނދު" ލައި، ދެ އެކުވެރިން ދެ ހަތުރުންނަށް؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އަޑި ނުހޯދޭނަމަ، އެކުރެވެނީ ތަހުގީގެއް ނޫންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު …
ހަމަލާގެ އަޑި ނުހޯދޭނަމަ، އެކުރެވެނީ ތަހުގީގެއްނޫން: އިމްތިޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ އެންމެ ފުނަށް ދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ އެންމެ ފުނަށް ދާނަން: އަސްލަމް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ޖަރުމަނަށް ގެންދިއުމަށް އާއިލާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޭބެ ޑރ. …
އިތުރު ފަރުވާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ގެންދަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެވުނު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން އެމްޑީއެފް އާއި ފުލުހުންގެ އިންޓަލިޖެންސް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައިސް އިބްރާހިމް …
އިންޓެލިޖެންސް އޮޑިޓެއް ހަދަން ނިންމައިފިން: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ބޮމުގެ ޓެރިރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން …
ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާގޮތް ރަނގަޅު: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދިންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފުލެޓު 95 …
ބޮން ގޮއްވާލިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
މިހާރުގެ "ބްރޯ" އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ސަންގު …
މިހާރުގެ "ބްރޯ" އަކީ ރައީސް ނަޝީދު: ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރުކޮޅުން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މައުމޫން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ މަޖްލިސްގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ …
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރުކޮޅުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫން
އަލީ ހުޒާމް
ދަތުރުދާ ޒުވާނުން އެމީހުންގެ 'އިމޭޖަށް' ވިސްނައިގެން ދަތުރުދިއުން މުހިންމު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ދަތުރުދާ ޒުވާނުން 'އިމޭޖަށް' ވިސްނައިގެން ދަތުރުދިއުން މުހިންމު: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރއިްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނުނެރެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނުނެރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލެސީޓީ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އެޕާޓިގެ ކުރީގެ ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސަތާރްގެ ކެމްޕެއިނަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު …
އަނަސް އާއިއެކު ރައީސް ނަޝީދު "ދޮރުން ދޮރަށް"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. "ރަށްވެހި ފަތިސް އަލިވިލުން"ގެ …
އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ލޯންޗިން ޖަލްސާ މިރޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ވެރިކަން ހިންގާ ކޯލީޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިދިޔަ އަހަރު އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް …
ގާސިމް މަޖްލިސްއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާތާ އަހަރެއް، ހުންނެވީ ސަލާމުގައި!
އީމާ މުހައްމަދު