Last Updated: January 30, 13:58
Monday, January 30, 2023
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭން ނިންމާލުމަށް މާލޭގައި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ފޯރީގައި …
ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭނަށް މާލޭގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ނުގުޅުއްވާ ކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭނާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި …
ފަރުވާ ހޯދި އިރު ރައީސް ގުޅީ އެންމެ ދުވަހަކު: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑީޑޭޓު އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ތިލަދުންމައްޗަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ނަޝީދުގެ މި ދަތުރުގައި މިއަދު ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާނީ ހއ. ހޯރަފުއްޓަށެވެ. …
ނަޝީދު ކެމްޕޭނަށް ތިލަދުންމައްޗަށް
ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ މައި ގެއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތުގެ ނާރެހަކީވެސް މަޖިލިސް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް …
ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ މައި ގެއަކީ މަޖިލިސް: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް އެމަގުގައި ހުރި ގަސްތައް ކަނޑާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް …
އަމީނީމަގުން ގަސް ކެނޑުން ހުއްޓުވުމަށް ނަޝީދު ކޯޓަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް އާންމު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް …
ބަރުލަމާނީ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދަން އެއްބަސްވިކަމުގެ އަޑުތަކެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތް އެނގޭނީ ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި …
ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތް އެނގޭނީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުން: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި …
ބަރުލަމާނީ މަޝްވަރާތައް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްގެ ތާއީދު ބޭނުންވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި …
ބަރުލަމާނީ އަށް ފައްޔާޒްގެ ތާއީދު ވަރަށް ބޭނުން: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއަށް ހުށަހަޅާ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް އާންމު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް އެހުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު …
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް: ބަރުލަމާނީ އަށް ނަޝީދުގެ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭވަފާތެރިވީ ކަމަށް ނުބުނާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން …
ރައީސް "ބޭވަފާތެރިވީ" ކަމަށް ނުބުނާނަން: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް 2023 ގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރުން އެމްޑީޕީއަށް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށާއި، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދަކީ ވެރިކަމަށް ރުކުން ހަމަވާ …
ސޯލިހް ކުރިމަތިލުން ރަނގަޅެއް ނޫން، ރަނގަޅީ ޝާހިދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް، އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވިހާ އެއްޗަކަށް އާއެކޭ ބުނަން ތިބި އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް އޭރު މިރާއްޖޭގައި ތިއްބެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ …
ނަޝީދުގެ ތަރި އޮއްސުނީތަ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އުތުރު ތިލަފަޅު (ޔޫޓީއެފް) އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ދައްކަމުން އަންނަކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު …
ޔޫޓީއެފާ ގުޅޭގޮތުން ޔާމީން ދައްކަނީ ދޮގު ވާހަކަ: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އަށް ވަކިވަރަކަށް ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ފޯރުވުމަށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އެ ކޮމިޝަނުގައި އިނުން މުހިންމު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް …
"ޖޭއެސްސީ އަށް ބާރުފޯރުވަން މަޖިލިސް މެމްބަރަކު މުހިންމު"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ސިޔާސަތެއް ބިނާވަނީ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި …
އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ސިޔާސަތެއް ބިނާވަނީ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން