Last Updated: September 26, 19:03
Sunday, September 26, 2021
މިދިޔަ މެއި މަހު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓްހަމަލާއަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ގޮތައް ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި …
ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ބައިބައިވިޔަ ނުދޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ …
އެމްޑީޕީ ބައިބައިވިޔަކަ ނުދޭނަން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"ރައީސް ޔާމިން. ރާއްުޖޭގެ ރައްޔިތުނަށް ބުރިޖް އޯކޭ އޭ. މަނިކުފާނު، އޯކޭ ނުވަނީ ވައްކަން. އޯކޭ ނުވަނީ އ.ދ.ގެ ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި …
ރައީސް ނަަޝީީދަަށްް ރަައީީސްް ޔާމިން ރަނގަޅުވުން، ގޮތް ހުސްވީތަ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، …
އެމްޑީޕީއަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
2018 ވަނަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވޯޓު ދިނީ, އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ނޫން ގޮތެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވުމުންނެވެ. …
މިއީ ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ކޮންޓްރޯލް ނަންގަވަންވީ ވަގުތު!
ޑިމޮކްރަސީއަށް ރާއްޖެކުރި ދަތުރުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ޕާޓީއެކެވެ. ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން އެމްޑީޕީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަކަމަށް މިހާތަނަށް ފެންނަން އޮތީ …
ސަރުކާރާ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތިލުން- ބަރުލަމާނީ ދަތުރުގެ ފެށުން؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައި ނަމަވެސް މިއީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށްވީތީ …
އެމްޑީޕީގައި "ރެނދު" ލައި، ދެ އެކުވެރިން ދެ ހަތުރުންނަށް؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އަޑި ނުހޯދޭނަމަ، އެކުރެވެނީ ތަހުގީގެއް ނޫންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު …
ހަމަލާގެ އަޑި ނުހޯދޭނަމަ، އެކުރެވެނީ ތަހުގީގެއްނޫން: އިމްތިޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ އެންމެ ފުނަށް ދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ އެންމެ ފުނަށް ދާނަން: އަސްލަމް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ޖަރުމަނަށް ގެންދިއުމަށް އާއިލާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޭބެ ޑރ. …
އިތުރު ފަރުވާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ގެންދަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެވުނު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން އެމްޑީއެފް އާއި ފުލުހުންގެ އިންޓަލިޖެންސް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައިސް އިބްރާހިމް …
އިންޓެލިޖެންސް އޮޑިޓެއް ހަދަން ނިންމައިފިން: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ބޮމުގެ ޓެރިރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން …
ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާގޮތް ރަނގަޅު: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދިންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފުލެޓު 95 …
ބޮން ގޮއްވާލިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
މިހާރުގެ "ބްރޯ" އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ސަންގު …
މިހާރުގެ "ބްރޯ" އަކީ ރައީސް ނަޝީދު: ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރުކޮޅުން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މައުމޫން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ މަޖްލިސްގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ …
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރުކޮޅުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫން
އަލީ ހުޒާމް
ދަތުރުދާ ޒުވާނުން އެމީހުންގެ 'އިމޭޖަށް' ވިސްނައިގެން ދަތުރުދިއުން މުހިންމު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ދަތުރުދާ ޒުވާނުން 'އިމޭޖަށް' ވިސްނައިގެން ދަތުރުދިއުން މުހިންމު: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން