Last Updated: April 15, 06:26
Monday, April 15, 2024
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ ފެށޭ ހަފްތާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް …
ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ ޖަލްސާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ އަތުން ލިޔުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއްގެ ފޮޓޯ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ހިއްސާކުރައްވާ ކުރެއްވި …
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުން އިސްތިއުނާ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ އިތުބާރު …
މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ނުދޭނަން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ ގޮތެއް ކަނޑަނޭޅޭތީ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނުއިރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު …
ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިނުގެން ނަޝީދު ކުޑަދޮށުގައި!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން ވަކިކުރަން މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު …
މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން ނަޝީދު ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން އިސްވެ ތިއްބަވާ އުފައްދަވާ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދީފިއެވެ. …
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފިކުރެއްގެ ދިރުންގެ ފަރާތުން އުފައްދާ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިއްޖެއެވެ. އެ ސިއާސީ ޕާޓީއަށް ކިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ނަމަކީ 'ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް' ޕާޓީއެވެ. 'ދަ …
'ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް' ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރުމަށްފަހު ބޭއްވި އިންތިހާބަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ …
ޕްރައިމަރީ އަށް ފަހު ދެ ރައީސުން އެކީގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭން ނިންމާލުމަށް މާލޭގައި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ފޯރީގައި …
ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭނަށް މާލޭގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ނުގުޅުއްވާ ކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭނާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި …
ފަރުވާ ހޯދި އިރު ރައީސް ގުޅީ އެންމެ ދުވަހަކު: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑީޑޭޓު އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ތިލަދުންމައްޗަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ނަޝީދުގެ މި ދަތުރުގައި މިއަދު ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާނީ ހއ. ހޯރަފުއްޓަށެވެ. …
ނަޝީދު ކެމްޕޭނަށް ތިލަދުންމައްޗަށް
ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ މައި ގެއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތުގެ ނާރެހަކީވެސް މަޖިލިސް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް …
ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ މައި ގެއަކީ މަޖިލިސް: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް އެމަގުގައި ހުރި ގަސްތައް ކަނޑާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް …
އަމީނީމަގުން ގަސް ކެނޑުން ހުއްޓުވުމަށް ނަޝީދު ކޯޓަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް އާންމު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް …
ބަރުލަމާނީ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދަން އެއްބަސްވިކަމުގެ އަޑުތަކެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތް އެނގޭނީ ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި …
ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތް އެނގޭނީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުން: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި …
ބަރުލަމާނީ މަޝްވަރާތައް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން