Last Updated: October 15, 21:53
Saturday, October 16, 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރއިްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނުނެރެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނުނެރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލެސީޓީ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އެޕާޓިގެ ކުރީގެ ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސަތާރްގެ ކެމްޕެއިނަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު …
އަނަސް އާއިއެކު ރައީސް ނަޝީދު "ދޮރުން ދޮރަށް"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. "ރަށްވެހި ފަތިސް އަލިވިލުން"ގެ …
އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ލޯންޗިން ޖަލްސާ މިރޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ވެރިކަން ހިންގާ ކޯލީޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިދިޔަ އަހަރު އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް …
ގާސިމް މަޖްލިސްއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާތާ އަހަރެއް، ހުންނެވީ ސަލާމުގައި!
އީމާ މުހައްމަދު
މިއުޒިކްއަކީ ގިނަ ދިވެހިންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި …
"މިއުޒިކްއަކީ ގިނަ ދިވެހިންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޭޕްރިލް 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި …
ރައީސް ނަޝީދު ބާރު އަޅުއްވަނީ އޭޕްރިލް 10 ގައި އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަވަހަށް ވެކްސިންޖަހާ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުން ބޭނުންތެރިކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އަނެއްކާ …
އަވަހަށް ވެކްސިންޖަހާ ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން ބޭނުންތެރި: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއަށް މިހާރު ލިބިފައި ހުރި ކޮވީޑް ވެކްސިން ޖަހަން ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް …
"ވަރަށް ބޭނުން މިހާރު ލިބިފަ ހުރި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެކުނު މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވުމަށް ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގެ މައްސަލައެއް އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. އޭސީސީން ބަލަމުން …
ނަޝީދު ދެކުނު މަހާސިންތާއަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ އޭސީސީއަށް!
އަލީ ހުޒާމް
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް އިތުރު ދައުރަކަށް ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މިހާރުގެ ރައީސް އަދި މަޖްލިސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި …
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ނަޝީދު ވާދަކުރައްވަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާ ބިލުތައް ޑްރާފްޓް ކުރަން މަޖިލީހުން ފެށުމުން ސަރުކާރާއި ބަންޑާރަނައިބު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވަނިކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެކަމާ ގުޅިގެން މިއަދުގެ މަޖިލީހުގައި ބިލް ޑްރާފްޓް …
ބިލު ޑްރާފްޓުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ގަދަބަސް އިއްވައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލާފައިވަނީ ޗައިނާ ފަހަތުގައި އޮވެގެންކަމަށް މަޖްލިސްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ޔާމީން ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހައްޔަރުކުރީ ޗައިނާ ފަހަތުގައި އޮވެގެން: ނަޝީދު
އަލީ ހުޒާމް