Last Updated: June 6, 16:46
Saturday, June 6, 2020
ރަމަޟާން މަސް ނިމެން ކައިރި ވެފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި މާލޭގައި އެކަނިވެސް 221 މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ޓްރެފިކް ޕޮލިސްގެ ތަފާސް …
ރޯދަ މަހު މާލޭގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ އެކްސިޑެންޓު
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީމަގުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕިކަޕެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް މަގު މެދުގައި ހުރި ހޮޅި ދަނޑިއަކަށް އަރައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ނުވައެއްޖަހާކަށް ހާއިރު ހިނގި …
ޕިކަޕެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ހޮޅިދަނޑިއަކަށް އަރައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ހުޅުމާލެ ރީތިގަސް މަގުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރު ކޮންޓްރޯލު ނުވެ އެ ސަރަހައްދުގެ ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 7:02 ހާއިރު ހިނގި …
ކާރެެއް ކޮންޓްރޯލް. ނުވެ ހުޅުމާލެ ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
މަރަދޫފޭދޫގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކާރަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް ގެއްލުމެއް ނުލިބި ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. އެ ރަށު ބޮޑު މަގުގައި ރޭ …
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކާރަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފޭދޫ ބޮޑުމަގުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ފޭދޫ ބޮޑުމަގުގައި ހުންނަ ޓަޓްސޯ ރެސްޓޯރަންޓު ކައިރިން ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ފޭދޫ …
ފޭދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ބޮޑު މަގުގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު، ޒުވާނާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދެ …
އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މާލެ ފޮނުވާލަނީ
ހަސަން އަޝްރަފް
ހިތަދޫގައި މިރޭ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައި ވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގައި ހުންނަ އުރީދޫ އޮފީސް ކުރިމަތިންނެވެ. މި އެކްސިޑެންޓުގައި …
ހިތަދޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
މުހައްމަދު ހުޝާމް
ހިތަދޫ ނިއޯން ބޭކަރީގެ ވޭނު މިއަދު އެކްސިޑެންޓެއްޖެ އެވެ. ލިންކް ރޯޑް އާރްއޭއެފް ސަރަހައްދުގެ ރުއްފަށާ ދިމާލުން މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ ވޭނު ކާރެއްގައި ޖެހިގެންނެވެ. …
"ނިއޯން" ބޭކަރީގެ ވޭނު އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރޭ ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުގައި ހުންނަ "ފޭލި" ފިހާރަ ކުރިމަތިން ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބުނު ދެ ޒުވާނުން ފަރުވާ ދެވެން …
އެކްސިޑެންޓްވި ދެ ޒުވާނުން މާލެ ފުރުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުގައި ހުންނަ ހަތެއް އެގާރަ ފިހާރަ ކުރިމަތިންނެވެ. އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ބާރު ސްޕީޑުގައި …
ހިތަދޫ ބޮޑު މަގުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
މުހައްމަދު ހުޝާމް