Last Updated: August 15, 02:10
Friday, August 14, 2020
ލ.ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ގުނި ވަރަކަށް ވާނީ ފަޟީހަތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މޫސާ ސިރާޖު، އެ …
ސިރާޖު އަދުރޭ އަށް: ވޯޓު ގުނި ވަރަކަށް ވާނީ ފަޟީހަތް!
ހަސަން ރަޝީދު
އިއްޔެ މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ހޯދި ބޮޑު ކާމިޔާބު ފާހަގަކުރުމަށް އައްޑޫގައި ބޮޑު ވެހިކަލް ބުރެެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި، އެ ބުރުގައި …
އެމްޑީޕީން ހޯދި ބޮޑު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު އައްޑޫގައި ބޮޑު ވެހިކަލް ބުރެއް!
އަލީ ހުޒާމް
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައި އެންމެ ވޯޓަކީވެސް މުހިންމު އެއްޗެއް ކަމަށާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގައި އިންނަވާ އެންމެ މެންބަރަކީވެސް މުހިންމު މެންބަރެއް ކަމަށް ރައީސް …
އެންމެ ވޯޓަކީވެސް މުހިންމު ވޯޓެއް، އެންމެ މެންބަރެއް ވެސް މުހިންމު: ރައީސް
އައިޝާ އިބްރާހިމް
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު އާރިފް ވެސް ނިކުންނަނީ އައްޑޫ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަރުގަދަ …
އާރިފްގެ ތަސައްވުރު: އައްޑޫގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް އުފެއްދުން!
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގެ ތަސައްވަރު އެކުލަވާލައި، އައްޑޫގެ ވައުދު ނާމާ ތައްޔާރުކޮށް އައްޑޫ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިކުމެތީ ތިބީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި އެކަމަށް ހުރި ސަރުކާރުގެ ހަމައެކަނި ކެންޑިޑޭޓަކީ އޭނާކަމަށް …
އަޅުގަނޑުމެން އައްޑޫ ވައުދުނާމާ ލިޔުނީ، އައްޑޫ ތަރައްޤީ ކުރާނީވެސް އަޅުގަނޑުމެން: އަސްލަމް
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވިހެއުމުންދޭ ހަމަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ނުލިބޭތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއަށް …
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ރައީސްގެ ވައުދާއި އެއްގޮތަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ލިބެންޖެހޭ: އަދީލު
އަލީ ހުޒާމް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އަހުމަދު އަދީބު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރަކު ވޯޓްދެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ކަމަށް ކުރީގެ …
އަދީބު ވަޒީރަކަށް ގެނައީ އަޅުގަނޑު ބުނެގެން: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ރަށްތަކަށް ފޮނުވާ ވޯޓު ފޮށިތަކާއި ވޯޓު ކަރުދާސްތައް މިއަދު ފޮނުވާ ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންބުނީ ރަށްރަށަށް ފޮނުވަންޖެހޭ …
ވޯޓު ފޮއްޓާއި ކަރުދާސް މިއަދު ހުރިހާ ރަށަކަށް ލިބޭނެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މަދުވެގެން 59 ގޮނޑި ނަންގަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތ.ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ …
މަދުވެގެން 59 ގޮނޑި ހޯދާނަން: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގައި މިހާރުން މިހާރަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢާއިލާތައް އެބަތިބިކަމަށާއި އެމީހުންނަށް އެމަޖެންސީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮއްދެއްވާނެކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އިބްރާހީމް …
އެމަޖެންސީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ޢަލީ
އަލީ ހުޒާމް
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންނާއި ދިވެހިންގެ މުސާރަ ހަމަހަމަކުރުމުން ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގދ. މަޑަވެލީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓު …
އެޖެންޑާ 19- ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ހަމަހަމަ ވާނެ: ނަޝީދު
އަލީ ހުޒާމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު އަބްދުއްރަހްމާން (އައްދު) އަށް ދާއިރާގެ ދެ ރަށް ކަމަށްވާ މަރަދޫފޭދޫ އަދި މީދޫން ހޫނު …
އައްދުއަށް މަރަދޫފޭދޫ އާއި މީދޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް!
މުހައްމަދު ހުޝާމް
އައްޑޫ ފޭދޫ ރައްޔިތުން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރި އެއް ޝަކުވާއަކީ ބިމުގެ ދަތިކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. އާބާދީ ބޮޑު ފޭދޫގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދޭނެ …
ފޭދޫގެ ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް ފެންނަނީ އައިބީ ގެނެސްދިން ތަރައްޤީ!
މުހައްމަދު ހުޝާމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަނީ ބަޣާވާތްކޮށް ސަރުކާރު ހުއްޓުވުމަށް ނޫން ކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ އަށް ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު ޖިނާން ޖަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
މަޖިލީހަށް ވަންނަނީ ބަޣާވާތްކޮށް ސަރުކާރު ހުއްޓުވާކަށް ނޫން: ޖިނާން
އައިޝާ އިބްރާހިމް
ޓީވީއެމް އިން ގެނެސްދެމުންދާ "މަޖިލިސް ބަހުސް" ގައި ކެންޑިޑޭޓުން ދައްކާ ވާހަކައިން އެކަނި ގޮތް ނުނިންމޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބަހުސްއިން އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައްޔިތުން ތަމްސީލު ކުރެވޭނެ …
ބަހުސްއިން އެކަނި ގޮތް ނުނިންމޭ: ނިޒާރު
އަލީ ހުޒާމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ނިކުންނެވީ ހަމައެކަނި މަޖްލިސް ގޮޑީގައި ހުރުމަށް ނޫންކަމަށާއި، ނިކުތީ ހުޅުދޫ ބަދަލުކޮށްލުމަށް ކަމަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓު އިލްޔާސް ލަބީބު (އިއްލީ) …
މި ނިކުތީ ހުޅުދޫ "ފަރިޗާލު ހުޅުދޫ" އަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން: އިލްޔާސް
އަލީ ހުޒާމް