Last Updated: January 30, 13:58
Monday, January 30, 2023
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަކި މަސްލަހަތެއް ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް …
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ވަކި މަސްލަހަތެއް ހިފަހައްޓާކަމުގެ ތުހުމަތު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ރ. ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ކުރިއަށްދާ ޝަރީއަތުގައި އާ ހެކި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުންނާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ …
ފުއްގިރި މައްސަލަ: އާ ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުސަތަކަށް އެދިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީންގެ މައްޗަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ. އާރަށުގެ …
ޔާމީން 11 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތުން އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އިއުތިރާޒު …
ޔާމީންގެ ފަރާތުން އަދަބާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ނުދެއްކި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީންގެ މައްޗަށް ޖުމުލަ 19 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިދިނުމަށް ދައުލަތުން …
ދައުލަތުން އެދެނީ ޔާމީނަށް 19 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން އަދަބާ ބެހޭގޮތުން …
އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން މެންދުރު އިތުރު އަޑުއެހުމެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލި މަނީލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. އާރަށުގެ …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތް: މަނީލޯންޑްރިންގެ ދައުވާވެސް ސާބިތު ވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލި ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ހުކުމް …
ޔާމީން ރިޝްވަތު ނެގިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާގައި ޔާމީންގެ ދިފާއީ ހެކިން ދޮގު ހެކި ދީފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް …
ޔާމީންގެ ހެކިން ދޮގުހެކި ދިންކަން ސާބިތުކުރަން އާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި މިފަހުން ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައިސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި …
ދައުލަތުން ހުށަހެޅި އާރަށުގެ ވާހަކައޮތް ޔައުމިއްޔާ ސައްހައެއް ނޫން: ސައީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި މިފަހުން ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުމެއް އާދީއްތަ ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވާލުކޮށްފިއެވެ. …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް: ޔާމީންގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ޔޫސުފް ނައީމް ބުނި ކަމަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑު) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހެކިބަސް …
ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ޔޫސުފް ނައީމް ބުނި: ޝާޑު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބޭންކް ރޭޓުން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވިއްކާނެ މީހަކު ހޯދުމަށްއެދި ކުރީގެ ރައިސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގުޅުއްވި ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް …
1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވިއްކާނެ މީހަކު ހޯދަން ޔާމީން ގުޅި: މުހައްމަދު އިސްމާއިލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޔޫސުފް ނައީމާ ހަވާލުކުރުމަށް ރައިސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަވާލުކުރި ފައިސާ ގުނީ ވަކިވަކި ނޫޓަކުން ނޫން ކަމަށާއި ގުނީ ފައިސާ ބޮނޑީގެ އަދަދު ކަމަށް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި …
ފައިސާ ގުނީ ވަކިވަކި ނޫޓަކުން ނޫން, ގުނީ ފައިސާ ބޮނޑީގެ އަދަދު: ހެކިވެރިޔާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެވޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި މިއަދަށް ތާވަލުކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. …
ޔާމީންގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ޝަރީއަތް ކެންސަލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްފައިވާ ޔޫސުފް ނައީމްގެ އަތުން ޑޮލަރު ގަނެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބުނެފައިވާކަމަށް މާލެ …
ޑޮލަރު ގަތް ކަމަށް ޔާމީން ބުނި، އެ ފައިސާ އުފުލިން: ނަރީޝް
އަބްދުﷲ ޔާމީން