Last Updated: October 21, 22:25
Thursday, October 21, 2021
ފަނޑިޔާރުން މައްސަލައިގައި ގޮތް ނިންމެވުމުގައި ޖަޒުބާތަށް ނުބަލާނެކަމަށާއި، ގޮތް ނިންމާނީ ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބައްލަވާ ބެންޗުގެ …
ފަނޑިޔާރު މަހާޒް، ޔާމީނަށް: "މައްސަލައިގައި ގޮތް ނިންމުމުގައި ޖަޒުބާތަކަށް ނުބަލާނެ"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖުރިމަނާ އަދަބުގެ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު …
ޖުރިމަނާ 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫނުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތަށް ނިންމިކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ …
ރައީސް ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދުލެއް ނުކުރި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރައީސް …
ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމާމެދު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގިނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައި ގާނޫނުގައި ބުނާ ތަފުސީލު ނެތުމުން އެ ނުކުތާތަކަށް ދޭނެ …
ޤާނޫނުގައި ބުނާ ތަފުސީލު ނެތުމުން، ދޭނެ "ޤާނޫނީ ރައްދެއް ނެތްކަމަށް" ޕީޖީން ބުނެފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ ޒިޔަތަކީ ރައީސް ޔާމީނާ …
އަދީބާ ޒިޔަތަކީ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހެކި ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ މެޝިނެއް: ޔާމީންގެ ވަކީލު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަގައި ދައުވާ ކުރުމާމެދު ގޮތެއް އަދިވެސް ނުނިިންމާ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން …
މަހްލޫފަށް ދައުވާ ކުރުމާމެދު އަދިވެސް ގޮތެއްް ނުނިންމާ: ޕީޖީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހެކި ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރ.ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމާއި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ …
ހިންގީ ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުއާމަލާތެއްކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހެކިން ހާމަކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ދެވަނަ ލިސްޓެއް 2024 ގައި އާންމު ކުރާކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާދަމް ޝަރީފް މިފަދައިން …
2024 ގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ދެވަނަ ލިސްޓެއް ނިކުންނާނެ: އާދަމް ޝަރީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ތުހުމަތު ކުރާ މީހުންގެ ލިސްޓް ގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތައް އެމަގާމުތަކުން ވަކިކުރުމަށް ލަފާ …
ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަށް މަގާމުތަކުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓު އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު …
ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު މަޖިލީހަށް ހިއްސާ ކުރީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް: އުޝާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ލަސްކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް އެ ކޮމިޝަނަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ …
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑާމެދު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ނުރުހުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް ކަމަށްބުނެ މަޖިލީހުން އާންމުކުރި ލިސްޓުގައި ހުރި ބައެއް ނަން އުނިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް …
ލިސްޓުން ބައެއް ނަން އުނިކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވި: ޝަހީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަ 57 ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުން އެނގުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން …
"ލިސްޓެއް"ގައި ޖެހި ނަމާއެކު އެތައްބަޔަކު ކުށްވެރިންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަތް އެއްޗަކި އެހާ ރަނގަޅު ފަންޏެއް [އަހުމަދު އަދީބު] އެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޅުވެން އޮތްއިރު އަދި ވެރިކަން, އެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން …
އެމްޑީޕީން ފޭހުނު އިލޮށި އެމްޑީޕީގެ ލޮލަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓް މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް ކަމަށް ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް …
ލިސްޓް ފޮނުވުމުގައި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އަމަލު ކުރީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް: ރިޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން