Last Updated: May 27, 17:26
Friday, May 27, 2022
ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި މިފަހުން ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން މަންފާވި މީހުންގެ ތަހުގީގާއި ނުއަގުގައި ދޫކުރި ރަށްތަކުގެ އަމައަގު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް …
ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓާއި ރަށްތަކުގެ ހަމައަގު ހޯދުން އެކީގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނައީމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ …
ޔާމީންގެ މައްސަލަ މަދަނީ މިންގަނޑުން ބެލޭނެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށު މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައިސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޔާމީންގެ ފަރާތުން 18 ހެއްކެއް …
އާރަށު މައްސަލަ: ޔާމީންގެ ދިފާއަށް 18 ހެއްކެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންކާރު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި މައްސަލާގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލީ މަނީލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ އިތުރުން ރިޝްވަތު …
ދައުވާތަކަށް ޔާމީން އިންކާރު ކުރައްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް ސާފުނުވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާރަށު މައްސަލައިގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި …
އާރަށު މައްސަލައިގެ ދައުވާ ސާފެއް ނުވޭ: ޔާމީން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށު މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި …
އާރަށު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުން އެދިފިއެވެ. ޔާމީން ފުރުން މަނާކޮށް ހަތް ދުވަހުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރެފައި އޮތްއިރު މިއަދު …
ދައުލަތުން އެދުނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް، ހަވީރު އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލުހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް …
ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓަރު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވާކަން ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، …
ޔޫތް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާގުޅޭ 38 މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ބުނެފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމް ކުރެއްވި …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ 338 މައްސަލައިގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނިންމުނީ 38 މައްސަލަ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފަނޑިޔާރުން މައްސަލައިގައި ގޮތް ނިންމެވުމުގައި ޖަޒުބާތަށް ނުބަލާނެކަމަށާއި، ގޮތް ނިންމާނީ ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބައްލަވާ ބެންޗުގެ …
ފަނޑިޔާރު މަހާޒް، ޔާމީނަށް: "މައްސަލައިގައި ގޮތް ނިންމުމުގައި ޖަޒުބާތަކަށް ނުބަލާނެ"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖުރިމަނާ އަދަބުގެ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު …
ޖުރިމަނާ 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫނުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތަށް ނިންމިކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ …
ރައީސް ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދުލެއް ނުކުރި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރައީސް …
ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމާމެދު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގިނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައި ގާނޫނުގައި ބުނާ ތަފުސީލު ނެތުމުން އެ ނުކުތާތަކަށް ދޭނެ …
ޤާނޫނުގައި ބުނާ ތަފުސީލު ނެތުމުން، ދޭނެ "ޤާނޫނީ ރައްދެއް ނެތްކަމަށް" ޕީޖީން ބުނެފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ ޒިޔަތަކީ ރައީސް ޔާމީނާ …
އަދީބާ ޒިޔަތަކީ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހެކި ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ މެޝިނެއް: ޔާމީންގެ ވަކީލު
އަބްދުﷲ ޔާމީން