Last Updated: January 28, 15:28
Friday, January 28, 2022
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖުރިމަނާ އަދަބުގެ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު …
ޖުރިމަނާ 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫނުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތަށް ނިންމިކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ …
ރައީސް ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދުލެއް ނުކުރި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމާނެއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު …
ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމާމެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދުގެ އޯޑިއޯއެއް ކަމަށްބުނާ އޯޑިއޯ ހުށަހެޅުމުން، …
ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި މުއައްވިޒުގެ އޯޑިއޯކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯ، ފަނޑިޔާރުގެ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ޔާމީންގެ ވަކީލުންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރައީސް …
ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމާމެދު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގިނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައި ގާނޫނުގައި ބުނާ ތަފުސީލު ނެތުމުން އެ ނުކުތާތަކަށް ދޭނެ …
ޤާނޫނުގައި ބުނާ ތަފުސީލު ނެތުމުން، ދޭނެ "ޤާނޫނީ ރައްދެއް ނެތްކަމަށް" ޕީޖީން ބުނެފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކުރަން އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ހެނދުނު އެ …
ރައީސް ޔާމިންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ހެނދުނު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގައި ދިފާއުގައި އަނެއްކާވެސް ގިނަ ސުވާލުތަކެއް …
ރައީސް ޔާމިންގެ ސުވާލެއް: އަދީބަކީ އަދާވާތްތެރިއެއް އެނގުމުން ކުށެެއްކުރަން އެދޭނެތޯ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އުނަގަނޑުގައި ހުންނަ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ގިނައިރު އިށީންދެ އިނުމަށް ދަތިކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމާއެކު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން …
އުނަގަނޑުގައި ބޮޑު މައްސަލައެއް ހުރޭ، ގިނައިރު އިށީންދެ އިނުމަށްދަތިވޭ: ރައީސް ޔާމީން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބްރާސްފަތި ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދުވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވާއިރު މިއަދުވެސް ކުރިއަށް …
ރައީސް ޔާމީން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބްރާސްފަތި ދުވަހު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި އެ ތުހުމަތުން ބަރީއަވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި އެމަނިކުފާނާ މީހުން ބައްދަލުކުރި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ލޮގް ހޯދުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުންވެސް ރައީސް އޮފީހުން …
އެޕޮއިންޓްމެންޓް ލޮގް ހޯދަން އެދުމުން ރައީސް އޮފީހުން ޖަވާބެއް ނުދިން: ރައީސް ޔާމީން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށް، ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މަނީލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ކުރީގެ …
ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށް، ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރ. ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ވަނީ ރ. ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ދައުވާ …
ޔާމީންގެ މައްސަލައަކީ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ދައުވާއެއްކަމަށް ނިންމައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ ޒިޔަތަކީ ރައީސް ޔާމީނާ …
އަދީބާ ޒިޔަތަކީ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހެކި ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ މެޝިނެއް: ޔާމީންގެ ވަކީލު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރ. ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ އަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ …
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހެކި ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރ.ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމާއި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ …
ހިންގީ ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުއާމަލާތެއްކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހެކިން ހާމަކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން