Last Updated: June 6, 16:43
Saturday, June 6, 2020
އައްޑޫގައި ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަށް އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް (އޭޕީސީ) އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ބޭއްވޭ ފެންވަރަށް ހަދާ މި ކޮމްޕްލެކްސް އަޅަނީ ހިތަދޫ …
އައްޑޫގައި ބެންޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަށް އޭޕީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ(އެލްޖީއޭ) އިން ނެރޭ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ކައުންސިލްތަކުން ކިޔަމަންވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް _(ރޮޒޭ) …
ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަށް ކައުންސިލްތަކުން ކިޔަމަންވާކަށް ނުޖެހޭ: ރޮޒޭ
ހަސަން އަޝްރަފް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ބަސް ވިދާޅުވުމަށް ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓާ ނުލައްވާނެ ކަމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުހައްމަދު(މާހު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
"ކައުންސިލަރު ކަމަށް އައީ ހައްގުގައި ބަސް ބުނަަން"
ހަސަން އަޝްރަފް
މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ސިޓީ އާއި ބެހޭގޮތުން މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ އިސްވެރިން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ މިއެވެ. "އައްޑޫ މީހުންނަކީ ވަރަށް ނުލަފާ …
އެލްޖީއޭ އަށް: "ތަފިރިޔެ އައްޑޫ ކާފެއި ބޯފެއު"
ހަސަން އަޝްރަފް
ހައިރައިޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސަރަހައްދީ ޓްރެވަލް އެވޯޑު، ސައުތް އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް (ސާޓާ) އެވޯޑް އައްޑޫ ސިޓީ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ސާޓާ އެވޯޑްސް …
ސާޓާ އެވޯޑްސް މި ފަހަރު އައްޑޫގައި
އަލީ ހުޒާމް
އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑެއް ތައާރަފު ކުރަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ މި އެވޯޑްގެ މަގުސަދަކީ …
އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެވޯޑެއް ދެނީ
އަޙްމަދް ޝިފާން
ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ކުރިން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ "ފަގީރުންނަށް" ދޭން ނިންމައި، ކާޑު ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމުން އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައި ވަނީ …
"ސަބްސިޑީ ނެތުމުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑީ އައްޑު އަށް"
އަހްމަދު ރަޝީދު
އައްޑޫގައި ސްޕޯޓްސް އެކެޑަމީއެެއް ގާއިމު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާ މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ …
އައްޑޫގައި ސްޕޯޓްސް އެކެޑަމީއެއް!
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ކޮމްޕިއުޓަރަކާއި ޓީވީއެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ހެދުނު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައ އެ ތަކެތި އެ މަރުކަޒާ …
ކައުންސިލްގެ ހަދިޔާއެއް މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ ވެބްސައިޓް މިއަދު ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. ކައުންސިލުން ވެސް ކުރިން ވެބް ސައިޓެއް ހިންގި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓް …
ކައުންސިލްގެ އާ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގެ އެންމެ މަގުބޫލް ކައުންސިލަރަކަށް މޭޔަރު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) ހޮވިވަޑައިގެންފި އެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް ހޮވުނީ އައްޑޫ …
އެންމެ މަގުބޫލް ކައުންސިލަރަކަށް ސޯބެ
ހުސެއިން މިރުސާދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި މަރަދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލާ ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން (އެމްއޯޔޫ) އެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގާ …
ކައުންސިލާއި އިރުޝާދިއްޔާ އެއްބަސްވުމަކަށް
ހުސެއިން މިރުސާދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ އެވޯޑް ހަފުލާ އަންނަ މަހު ބާއްވަން ނިންމައި، ހަފުލާގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ މުވައްޒަފުންގެ އެވޯޑް …
އަހަރީ އިނާމް ހަފުލާ އަންނަ މަހު 3 ގައި
ހަސަން ރަޝީދު
"އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް" ގެ ނަމުގައި ކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ފަންޑްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުން ކައުންސިލުން އިތުރުކޮށްފި އެވެ. މެއި 5، 2016 …
ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ހުސެއިން މިރުސާދު
"ސެމިނާ އޮން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭން ފޮ ސިވިލް ސާވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ގައި ބައިވެރިވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރަކު ޗައިނާ އަށް ފުރައިފި އެވެ. އެ …
ސެމިނާއަކަށް ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރަކު ޗައިނާ އަށް
އަޙްމަދް ޝިފާން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ފޭދޫ ސްކޫލާ ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން (އެމްއޯޔޫ) އެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގާ ދަސްވާރު …
ކައުންސިލާއި ފޭދޫ ސްކޫލް އެމްއޯޔޫއަކަށް
ހުސެއިން މިރުސާދު