Last Updated: April 6, 21:07
Monday, April 6, 2020
މުސްލިމުންގެ މުގައްދަސް ދެ ބިން ކަމުގައިވާ މައްކާ އާއި މަދީނާ އަދި ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާދު މާދަމާއިން ފެށިގެން ބަންދުކުރުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނު ނިންމަވައިފިއެވެ. ސައުދީ …
ކޮވިޑް-19: މައްކާ، މަދީނާ، ރިޔާދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ސަރުކާރާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އިތުރު …
އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ސަރުކާރާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 95 މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ. ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ ޗީފު މިނިސްޓަރ ޕިނަރައި ވިޖަޔަން ވިދާޅުވީ އެ …
ކޮވިޑް-19: ކެރެލާއިން ބަލިޖެހިފައިވާ 95 މީހަކު ފެނިއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 415 އަށް އަރައިފިއެވެ. އިންޑިއަން ކައުންސިލް އޮފް މެޑިކަލް ރިސާޗުން މިއަދު ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެގައުމުގައި މިއަދާއި ހަމައަށް ކޮވިޑް- …
ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 415 އަށް!
އަލީ ހުޒާމް
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ބިލިއަނެއްހާ ރައްޔިތުން 14 ގަޑިއިރަށް ގޭބަންދުވެއްޖެއެވެ. ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ އެންގުމަށް މުޅި އިންޑިއާ ވަނީ 14 ގަޑިއިރަށް ލޮކްޑައުން …
ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާގެ ބިލިއަނެއްހާ ރައްޔިތުން ގޭ ބަންދުގައި!
އަލީ ހުޒާމް
ސައުތު ކޮރެއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކުރާ މީހުންނަށްވުރެ ބަލިން ފަސޭހަވާ މީހުން ގިނަކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ. ކޮރެއާ ސެންޓަ ފޯ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑު ޕްރިވެންޝަން …
ކޮވިޑް-19: ސައުތު ކޮރެއާއިން ބަލި ޖެހޭ މީހުންނަށް ވުރެ ފަސޭހަވާ މީހުން ގިނަ!
އަލީ ހުޒާމް
ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން އިތުރު ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރި ޓްވީޓެއްްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރެއްްދޫ …
ކުރެއްދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް 19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓު ކުރާ ސަފާރީއެއްގައި ތިބި ދެމީހަކު ކޮވިޑް 19އަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ އައިސޮލޭޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް 19ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު …
ޝައްކު ކުރެވޭތީ ސަފާރީއެއްގައި ތިބި ދެ މީހަކު އައިސޮލޭޓުކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު، މިދިޔަ އަހަރާ އަޅައި ބަލާއިރު، 12 އިންސައްތަ އާއި 35 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް …
ފަތުރުވެރިންގެ އަންނަ އަދަދު 12-35 އިންސައްތައަށް ދަށްވާނެ: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު މެންދުރު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި މިވަނީ ކޮވިޑް19 ރާއްޖެއިން …
ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
މަޝްހޫރު އީކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް އަލީބާބާގެ ފައުންޑާ ޖެކްމާ ޔޫރަޕްއަށް 1.8 މިލިއަން ފޭސް މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ޗައިނާގެ ވޫހާންއިން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަސް …
ކޮވިޑް 19: ޖެކްމާ، 1.8 މިލިއަން ފޭސް މާސްކު ޔޫރަޕަށް ހަދިޔާކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން އަރައި ފޭބުން މަނާކުރި ތިން ރިސޯޓު އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން ވަގުތީ ގޮތުން އަރައި ފޭބުން ހުއްޓުވާފައިވަނީ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓު، …
ކުރެއްދޫ، ބަތަލާ އަދި ކުރަމަތި ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް 19އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި އައްޑޫ ސިޓީ …
ކޮވިޑް 19: އައްޑޫ އޮތީ ތައްޔާރަށް: އައްޑޫ ކައުންސިލް
އަލީ ހުޒާމް
ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނީ ކުރަމަތި އައިލޭންޑް ރިސޯޓުން ކޮވިޑް19 އަށް ޓެސްޓްކުރި …
ކޮވިޑް 19: ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު 8 އަށް!
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 ފެނުމާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރުމަށް މޯލްޑިވިއަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން (އެމްއެމްއޭ) ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. އެމްއެމްއޭއިން މިއަދު ކުރެެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެއިން …
ކޮވިޑް 19: ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރުމަށް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން ގޮވާލައިފި
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދްމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓު ލިންކު (އެސްޓީއެލް)އިން ދަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް …
ކޮވިޑް 19: އެސްޓީއެލްއިން ދަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތަށް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް!