Last Updated: January 22, 16:20
Friday, January 22, 2021
ސައުތް ޕާމް ރިސޯޓުން ދެ ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ސައުތް ޕާމް ރިސޯޓުން ދެ ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަން …
ސައުތް ޕާމް ރިސޯޓުން ދެ ފަތުރުވެރިން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓީވް ވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ތިން މީހަކަށް ކަމަށާއި، އަދި އެކަކު އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށް ހެލްތް …
އައިސީޔޫގައި 3، އަދި ވެންޓިލޭޓަރުގައި އެކަކު!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިލޭ ވެކްސިން ދިނުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި …
އަމާޒަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ވެކްސިން ދިނުން: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާނެ ކަން ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިއަދު …
ރައީސް ސޯލިހް މިއަދު ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގދ. ތިނަދޫގައި ކަރަންޓިންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ތިނަދޫ އަބްދުއްސަމަދް މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރު "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އެ …
ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ތިނަދޫއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ދުނިޔެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަނުން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގައި ފެތުރެން ފެށިފަހުން އަހަރެއްވެފައިވާ އިރު މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ދުނިޔެއިން …
ކޮވިޑްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 މިލިއަނުން މައްޗަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވާ ރަށްރަށުގައި ހާލުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކެއާ ޕެކޭޖް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ …
މޮނިޓަރިންގައިވާ ރަށްތަކަށް ކެއާ ޕެކޭޖް ފޮނުވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގއ. ދާންދޫ އަދި ވިލިނގިލިން ކޮވިޑް-19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފައިވަނީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން އެ …
ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާ: ދާންދޫ އާއި ވިލިނގިލިން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޭޖާ ޖެނެރަލް ޝަމާލް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމަތްތައް ފެނުމުން މޭޖާ …
މޭޖާ ޖެނެރަލް ޝަމާލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއިން އިތުރު 25 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 2422 ސާމްޕަލް …
އިތުރު 25 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރަސްގެފާނު ސަލްމާން--
ސައުދިއަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބުދުލްއަޒީޒް ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި އެވެ. ސައުދީ ގެޒެޓުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ޖައްސަވާފައިވަނީ ފައިޒާ ވެކްސިންއެވެ. …
ކިންގް ސަލްމާން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އުއްމީދު ކުރި ވަރަށް ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން މީހުން މަރުނުވި ކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ބޭއްވި …
އިދިކޮޅުން އުއްމީދު ކުރި ވަރަށް ކޮވިޑްގައި ރާއްޖެއިން މީހުން މަރެއް ނުވި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ދެ ދިވެއްސަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. ނެޝަނަލް އިމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ …
ކޮވިޑް-19: ދެ ދިވެއްސަކު ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެންނަން ފަށައިފިނަމަ އަތޮޅުތެރެ ވެސް ހަލުވިކަމާއެކު ޕީކަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން މިހެން …
ކޭސްތައް ފެންނަން ފަށައިފިނަމަ އަތޮޅުތެރެ ވެސް ހަލުވިކަމާއެކު ޕީކަށް ދާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގެ އާއްމު ވިޔަފާރިތަކުން ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު އިއްލާނެއްގައި …
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތަކުން ޑެލިވަރީގެ ހިދްމަތްދޭ ގޮތް ރަނގަޅު: ކައުންސިލް
އަލީ ހުޒާމް
މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮއްވައި ހުއްދަ ނެތި މަގުމަތީގައި މިހާތަނަށް އުޅުނު 209 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ. އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއިލް ނަވީން ވިދާޅުވީ މިއަދު …
މިހާތަނަށް 209 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު