Last Updated: April 15, 06:26
Monday, April 15, 2024
ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ މީހަކު މިއަދު ހެނދުނު 06:51 …
ކޮވިޑް-19 ގައި އިތުރު މަރެއް، ޖުމުލަ އަދަދު 277 ކަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގައި އދ. ދަނގެތިން މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު 12:24 ހާއިރު އދ. ދަނގެތީ ހެލްތް ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ …
ކޮވިޑް ޖެހިގެން ދަނގެތިން މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގައި އައްޑުސިޓީން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު 09:00 ހާއިރު އައްޑޫ ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ …
ކޮވިޑްގައި އައްޑޫއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ، މިއަދުގެ ތިންވަނަ މަރު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑް-19 ގައި އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފައިވަނީ، ރޭ 09:30 ހާއިރު އައްޑޫ ކޮވިޑް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ …
އައްޑޫއިން ކޮވިޑްގައި އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ، މިއަދު ހެނދުނު 07:10 ހާއިރު ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ …
ކޮވިޑްގައި އިތުރު މަރެއް، ޖުމުލަ އަދަދު 252
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑް-19 ގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ރޭ 12:10 ހާއިރު އައްޑޫ ކޮވިޑް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ …
އައްޑޫއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން 6 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު 03:15 ހާއިރު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން …
ކޮވިޑް-19 ގައި އިތުރު މަރެއް، ޖުމުލަ އަދަދު 240 އަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު 02:40 ހާއިރު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ …
ކޮވިޑްގައި އިތުރު މަރެއް، ޖުމުލަ އަދަދު 232 އަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑް-19 ގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އުމުރުން 92 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. މި މީހާއަކީ ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހެއްކަމަށާއި، އެމީހާ އައްޑޫ ކޮވިޑް …
އައްޑޫން ކޮވިޑް ޖެހިގެން 3 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގދ. ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. އަބްދުއްސަމަދް މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ، މިއަދު މެންދުރު 01:55 ގައި ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި …
ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ރޭ 10:35 ގައި އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިއޮތް އަންހެނަކު މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން …
ކޮވިޑްގައި 90 އަހަރުގެ އަންހެނެއް މަރުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕިއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު 02:33 ގައި ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ …
ކޮވިޑް-19 ގައި އިތުރު މަރެއް، ޖުމުލަ އަދަދު 210
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގދ. ތިނަދޫ ކޮވިޑު ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ކޮވިޑަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔަ އުމުރުން …
ތިނަދޫއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑުގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
ބ. އޭދަފުށީ ކޮވިޑު ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައިވަނީ ރ. ހުޅުދުއްފާރަށް ނިސްބަތްވާ …
އޭދަފުށީ ކޮވިޑު ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 06:37 ހާއިރު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހަކު …
ކޮވިޑް އިތުރު މަރެއް، ޖުމުލަ އަދަދު 159 ކަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ދިވެއްސަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު މަރުވި މީހަކީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ އުމުރުން 86 އަހަރުގެ …
ކޮވިޑުގެ މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މަރު، އަދަދު 157އަށް
އަލީ ހުޒާމް