Last Updated: June 23, 16:33
Wednesday, June 23, 2021
މިއަދު ހަވީރު 6 ޖަހާއިރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ސަރުކާރަށް މުހުލަތެއް ދީފިއެވެ. އިދިކޮޅުން މި މުހުލަތު …
މިއަދު ހަވީރު 6 ޖަހާއިރަށް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން މުހުލަތު ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހަގީގީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަން ބޭނުންވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް، އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ …
ހަގީގީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަން ބޭނުންވީ ޔާމީން: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތަށް އިއުތިރާފްވެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ގޭގައި ތިބީ ކުރީގެ …
އަދީބާއި ޒިޔަތު ގޭގައި ތިބީ ރައީސް ޔާމިނާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދިނުމުން: ޑރ. ޖަމީލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ހާލަތުގައި ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަން ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. …
ޑރ. ވަހީދު ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރު!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން މިއަދަށް ތާވަލު ކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން …
ރައީސް ޔާމީންގެ އެދުމަށް މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރާ އިތުރު މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ނިންމާފައި އޮތުމަށްފަހު ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް …
ރައީސް ޔާމީން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުކުރުން ކެންސަލް ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު ކޮށްފި އެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ، ގއ. …
ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ޖަލު ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް …
ޔާމީންގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަނީ ނަޝީދު ބޭނުންވާ ގޮތަށް: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕީއެންސީ އިބްރާހިމް ޝުޖާއު
ކޮންމެ މީހަކު ކުށެއް ކުރިނަމަވެސް އެ ކުށް ސާބިތު ކުރުމަށް މިހާރު ގެންނަ ހެކިންނަކީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ …
"ރިހާކުރުފުޅި ވަގަށްނެގި މީހާގެ މައްޗަށް ހެކި ސާބިތުކުރަންވެސް އަދީބާއި ޒިޔަތު"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނިކުންނެވީ ވަރަށް ގިނަ ހުވަފެންތަކެއް ދެކިގެން ކަމަށާއި އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބު ވުމަށްފަހު އެ ހުވަފެންތަކުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ …
ހުވަފެންތަކުގައި ކުލަ ޖެހޭނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ލިބުމުން: ޔާމީން
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިންތިހާބު ނާކާމިޔާބުވުން އެމަނިކުފާނާއި ޕީޕީއެމް ދޫކޮށް އެމްޑީޕީ އާއި މެމްބަރުން ގުޅޭނެތޯ އަސަރާއި އެކު ރައީސް ޔާމީން ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ކުއްލި ގައުމީ ޖަލްސާ ނިންމުން …
"އަޅުގަނޑު ދޫކޮށް އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅޭނަންތަ؟"
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީއަށް މިއަދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާތީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ލިންކް ރޯޑުގައި ބެހެއްޓި ފޮޓޯތަކަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ …
ޔާމީނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން މާލޭގެ ތަރައްޤީ ފެންނަ ފޮޓޯތައް ޖެހުމުން ފާޑުކިޔުން!
ހަސަން އަޝްރަފް
ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ މަގާމުގަތި ތިބޭ މީހުން ވެސް ކުށްކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ …
މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ވެސް ކުށް ކުރާނެ: ރައީސް ޔާމީން
ހަސަން އަޝްރަފް
ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް އަސްލު ތަށި އުފުލާލި ފުރަތަމަ ދިވެހި ރައްޔަތުގެ ލަގަބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހާސިލް ކުރައްވައިފިއެވެ. ޔާމީން މި ލަގަބު ހާސިލް ކުރެއްވީ ރަޝިއާގައި …
ވޯލްޑްކަޕް ތަށި އުފުލާލި ފުރަތަމަ ދިވެއްސަކަށް ރައީސް ޔާމީން
އަލީ ހުޒާމް
ފާއިތުވި 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން އަދި ޚުދު ރައީސް ޔާމީން ވެސް އައިޓީ ޕާކުގެ ވާހަކައެއް ނުދައްކަވައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ނުފެންނާތީ …
އަސްތާ! އައިޓީ ޕާކް ވައުދު ނުފުއްދި، 4 އަހަރު، ދެން އަތް ޖަހާ!
ހަސަން އަޝްރަފް
25 ބުރީގެ އިމާރާތަކީ ލުނބޯ އޮށަކުން ވީ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރ.މަޑުއްވަރީގެ ނަރުދަމާގެ …
25 ބުރީގެ އިމާރާތަކީ ލުނބޯ އޮށަކުން ވީ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް
ހަސަން އަޝްރަފް