Last Updated: May 28, 21:50
Tuesday, May 28, 2024
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކިބައިގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާއީދު ކޮށްފިއެވެ. ރިޔާސީ …
ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މާދަމާއަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ރ. ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި …
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތެއް މާދަމާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ރ. ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް …
ފުއްގިރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިހާރު ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ކަންކަން ހިންގަމުން އަންނަނީ އެމްޑީޕީގެ އިސް ހަތަރު މީހެއްގެ ލޯ ފާމުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ އަށް …
ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ކަންކަން ހިންގަނީ އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ލޯ ފާމުން: ޔާމީން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާގައި ޔާމީންގެ ދިފާއީ ހެކިން ދޮގު ހެކި ދީފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް …
ޔާމީންގެ ހެކިން ދޮގުހެކި ދިންކަން ސާބިތުކުރަން އާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި މިފަހުން ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައިސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި …
ދައުލަތުން ހުށަހެޅި އާރަށުގެ ވާހަކައޮތް ޔައުމިއްޔާ ސައްހައެއް ނޫން: ސައީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި މިފަހުން ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުމެއް އާދީއްތަ ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވާލުކޮށްފިއެވެ. …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް: ޔާމީންގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ޔޫސުފް ނައީމް ބުނި ކަމަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑު) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހެކިބަސް …
ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ޔޫސުފް ނައީމް ބުނި: ޝާޑު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޔޫސުފް ނައީމާ ހަވާލުކުރުމަށް ރައިސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަވާލުކުރި ފައިސާ ގުނީ ވަކިވަކި ނޫޓަކުން ނޫން ކަމަށާއި ގުނީ ފައިސާ ބޮނޑީގެ އަދަދު ކަމަށް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި …
ފައިސާ ގުނީ ވަކިވަކި ނޫޓަކުން ނޫން, ގުނީ ފައިސާ ބޮނޑީގެ އަދަދު: ހެކިވެރިޔާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެވޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި މިއަދަށް ތާވަލުކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. …
ޔާމީންގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ޝަރީއަތް ކެންސަލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްފައިވާ ޔޫސުފް ނައީމްގެ އަތުން ޑޮލަރު ގަނެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބުނެފައިވާކަމަށް މާލެ …
ޑޮލަރު ގަތް ކަމަށް ޔާމީން ބުނި، އެ ފައިސާ އުފުލިން: ނަރީޝް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށް ކުއްޔަށްދިނީ އަދި އަގު ކުޑަކުރީވެސް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިގެން ކަމަށް އަހުމަދު އަދީބު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި …
އާރަށުގެ އަގު ކުޑަކުރީ ޔާމީން އެދިގެން: އަދީބު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ އެގްރިމެންޓާ ގުޅިގެން އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ދިން ކަމަށް ޔޫސުފް ނައީމް ބުނެފައިވާ …
ޔާމީނަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިން ކަމަށް ޔޫސުފް ނައީމް ބުނި: ޒިޔަތު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން މިއަދަށް ތާވަލު ކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. …
ކޯޓު ރޫމުގެ ސީލިންގުން ފެންފައިބާތީ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ހަވާލު ކުރުމަށް ދީގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ގެންގޮސް ދިނިން ކަމަށާއި، އަދި ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން …
އަދީބު ދީގެން ޔާމީނަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ، މެޑަމް ފާތުމަށް ކާރެއް ގެންގޮސްދިނިން: އޮއިއްޓޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި މިފަހުން ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް …
ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ހެއްކެއްގެ ޗެއިންގައި ނުބައި ތާރީހެއް އޮތްކަން ހާމަވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން