Last Updated: December 2, 22:38
Thursday, December 2, 2021
އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަ ނުފޫޒުތަކަށް ނުނެކޭ ބުނެ އަދުވެރިކަން އިސްކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. ޝުކުރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި …
ޔާމީންގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނަށް: ނުފޫޒުތަކަށް ތަބާވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ހަމްދަރުދީއެއް ނޯންނާނެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލުހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް …
ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަން މިއަދު ބާއްވާ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް …
ރައީސް ޔާމިންގެ ސަޕޯޓަރުން ރޭ 12 އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރި ކިޔުގައި؟!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީއެއް ގެނެސްދިން ރައީސް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ އެެތައް ދިވެހިންނެއް …
ޔާމިންގެ ހުކުމާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާގޮތެއް ބަލަން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ހުކުމް ކުރުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހަށް …
ޔާމިނަށް ހުކުމް ކުރުން އަންގާރަ ދުވަހު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ފަނޑިޔާރުން މައްސަލައިގައި ގޮތް ނިންމެވުމުގައި ޖަޒުބާތަށް ނުބަލާނެކަމަށާއި، ގޮތް ނިންމާނީ ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބައްލަވާ ބެންޗުގެ …
ފަނޑިޔާރު މަހާޒް، ޔާމީނަށް: "މައްސަލައިގައި ގޮތް ނިންމުމުގައި ޖަޒުބާތަކަށް ނުބަލާނެ"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖުރިމަނާ އަދަބުގެ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު …
ޖުރިމަނާ 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫނުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތަށް ނިންމިކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ …
ރައީސް ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދުލެއް ނުކުރި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމާނެއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު …
ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމާމެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދުގެ އޯޑިއޯއެއް ކަމަށްބުނާ އޯޑިއޯ ހުށަހެޅުމުން، …
ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި މުއައްވިޒުގެ އޯޑިއޯކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯ، ފަނޑިޔާރުގެ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ޔާމީންގެ ވަކީލުންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރައީސް …
ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމާމެދު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގިނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައި ގާނޫނުގައި ބުނާ ތަފުސީލު ނެތުމުން އެ ނުކުތާތަކަށް ދޭނެ …
ޤާނޫނުގައި ބުނާ ތަފުސީލު ނެތުމުން، ދޭނެ "ޤާނޫނީ ރައްދެއް ނެތްކަމަށް" ޕީޖީން ބުނެފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކުރަން އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ހެނދުނު އެ …
ރައީސް ޔާމިންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ހެނދުނު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގައި ދިފާއުގައި އަނެއްކާވެސް ގިނަ ސުވާލުތަކެއް …
ރައީސް ޔާމިންގެ ސުވާލެއް: އަދީބަކީ އަދާވާތްތެރިއެއް އެނގުމުން ކުށެެއްކުރަން އެދޭނެތޯ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އުނަގަނޑުގައި ހުންނަ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ގިނައިރު އިށީންދެ އިނުމަށް ދަތިކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމާއެކު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން …
އުނަގަނޑުގައި ބޮޑު މައްސަލައެއް ހުރޭ، ގިނައިރު އިށީންދެ އިނުމަށްދަތިވޭ: ރައީސް ޔާމީން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބްރާސްފަތި ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދުވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވާއިރު މިއަދުވެސް ކުރިއަށް …
ރައީސް ޔާމީން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބްރާސްފަތި ދުވަހު
އަބްދުﷲ ޔާމީން