Last Updated: February 4, 06:45
Saturday, February 4, 2023
އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިތަދޫ އާއި ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ ބުރިޖަކުން ގުޅާލަދިނުމުގެ މަޝްރޫއަށް ބާރު އަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ނުކުރެވެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ …
އައްޑޫ ސިޓީގައި ބުރިޖު އަޅަން ބާރު އަޅާނަން، އެކަން ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ނަޝީދު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
"އެންމެ ދެކެން ބޭނުމީ ހުޅުދޫ އިން ހިތަދޫއަށް ބުރިޖަކުން ދެވޭނެ ދުވަސް'". މިއީ ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ކުރި …
އައްޑޫ ބްރިޖު އެޅުމުގެ އަޑު ގަދަވަނީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިރުމަތީ ފާރާތާއި ހުޅަނގު ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި …
ހިތަދޫ ގޯތީގެ މައްސަލަ: ވަގުތީ އަމުރަށް ޖަވާބު ދޭން ފަސް ދުވަސް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީކަން އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކްލަބު ހައުސް …
އިލްޔާސް ވިދާޅުވަނީ ހުޅުދޫއަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީ މި ސަރުކާރުން ގެންނާނެ ކަމަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ އެެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރަން އަދި ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށާއި ތާއީދުކުރާނެ …
ޕްރައިމަރީގައި ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރަން އެނގޭނީ ވާދަކުރާ މީހުނަށް ބަލާފައި:ސޯބެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫސިޓީގެ އާ ކައުންސިލަށް ބައެއް މީހުން ފާޑު ކިޔަމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ގިނަ ކައުންސިލަރުންނާއެކު މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު އިއްޔެ ވަނީ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި އެވެ. ފާޑުކިޔުންތަކަށް ދިން …
އަންދާޒާ ކުރިހާ ގާތައްވެސް އާމްދަނީ ނުލިބި، އައްޑޫ ކައުންސިލް މާޔޫސްވެފައި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގާ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އާއި މީދޫގައި ހަދާ މަގުތަކުގެ ސާރވޭގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ …
އައްޑޫސިޓީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު: ހުޅުމީދޫގެ ސާރވޭ ނިމިއްޖެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައިސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގައި އައްޑޫސިޓީން ހައްޔަރުކުރި …
ހަރުކަށި ފިކުރު: މަފްތޫހް އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އަހަރު އައްޑޫސިޓީގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށާނެކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު އަސްލާމާއި މެމްބަރުން ސުވާލު ކުރުމަށް …
އަންނަ އަހަރު އައްޑޫގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށާނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީގައި ގާއިމު ކުރާ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ މިހިނގާ މާޗް 29 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވަރާކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި …
ޕޮލިސް އެކެޑެމީ މާޗް 29 ގައި ހުޅުވަން މަޝްވަރާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީއާއި އެކު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުޅާކުރަން މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫގެ މަގުތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި ދެވަނަ ލިންކްރޯޑެއް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި …
އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުޅާވާނެ: ފައްޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ އާއި ދެމެދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް …
އައްޑޫ މަގު ހެދުމާ ދެވަނަ ލިންކް ރޯޑެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތިވާތަކެއްޗާއި އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި …
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު އައްޑޫ ފޭދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓިގައި ނާޒުކު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ، އައްޑޫ ސިޓީ މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތަށް ގެނައުމާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީގައި ނާޒުކު …
އައްޑޫގައި ނާޒުކު ހާލަތުގައި ހުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީގައި މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އޭއީއޯސީ)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އޭއީއޯސީން ބުނެފައިވަނީ، މިއަދު މެންްދުރު 12:00 …
އައްޑޫގައި މިއަދު ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީގައި ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ ތަނެއްގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެކި އަވަށްތަކުގައި ހުރި ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުން ވެކްސިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ …
އައްޑޫ ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުން ވެކްސިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ގޮވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން