Last Updated: June 21, 08:57
Monday, June 21, 2021
ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުން ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލް ތަކުގެ ތެރެއިން އަދިވެސް 487 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ އިން …
487 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނުލިބޭ، ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް: ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް
މުހައްމަދު ނާސިހު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފްރަންޓްލައިން މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، …
ފްރަންޓްލައިން މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެކަމަޑޭޝަން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީގައި ފިލި ފެމީހަކު ހޯދަމުން އަންނަކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި ދެމީހުންނަކީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް …
ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީ ފިލި ދެމީހަކު ހޯދަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވީޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:48 ހާއިރު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލީޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ …
މިއަދުގެ 6 ވަނަ މަރު، ޖުމުލަ އަދަދު 111 އަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން މިއަދު ފަސްވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕިއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދުގެ ހެނދުނު 08:30 ހާއިރު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ …
ކޮވިޑްގައި މިއަދު 5 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހަތަރަކަށް އަރައިފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:44 ހާއިރު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް …
މިއަދުގެ ހަތަރު ވަނަ މަރު، ޖުމުލަ އަަދަދު 109 ކަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ފަތިހު 04:41 ހާއިރު ޑީއެޗް11 ގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ މީހަކު މަރު …
ކޮވިޑް މަރު 100 އިން މައްޗަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ބައެއް މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް މާލެސިޓީ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިފާ މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ …
ސިޓީ ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންތަކެއް ޕޮޒިޓިވްވެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޭ ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ކޮވިޑު ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ 87 އަހަރުގެ …
ކޮވިޑު އިތުރު މަރެއް، އަދަދު 93އަށް!
އަލީ ހުޒާމް
ކޮވިޑް-19 ގައި މާލޭގެ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯސްވަމުން އަންނައިރު ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިއްހީ އިދާރާތަކާއެކު …
ކޮވިޑް ފިޔަވަޅުތައް: ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގޮތެއް ނުނިންމުނު، އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް މިއަދު!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށްނުދާނަމަ ލޮކްޑައުނަކަށް ދާންޖެހިދާނެ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން ބުނެފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ …
ލޮކްޑައުން ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އާ ވައްތަރެެއް ނުވަތަ އާ ސްޓްރެއިންއެއް އުޅޭކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އެތެރެހަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ރޭ ކުރެެއްވި …
"ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އާ ވައްތަރެއް، ވަރަށް ނުރައްކާތެރި!"
އަލީ ހުޒާމް
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު-19 ޖެހިފައިވާ 7 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު ބަލީގައި ރާއްޖެެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 81އަށް އަރައިފިއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި …
24 ގަޑިއިރުތެރޭ ކޮވިޑު 7 މަރު، އަދަދު 81އަށް!
އަލީ ހުޒާމް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭމީހުންގެ އަަދަދު އިތުރުވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ އައިސީޔޫ އެނދުގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ …
އައިސީޔޫ އެންދުތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝުޖާއު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް …
ޝުޖާއު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ޖޫން 3 ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ސޮއި ކުރައްވާ ގެޒެޓް ކޮށްފައިވާ ޤަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ، އާންމު …
ކުއްލި ހާލަތު ޖޫން 3 ގެ ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން