Last Updated: May 27, 17:26
Friday, May 27, 2022
ނިމިގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިރަށް މާލެއިން ނާކާމިޔާވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ނުބެލުމުން ކަމަށް ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެތް) …
އެމްޑީޕީއަށް މާލެ ގެއްލުނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ ނުބެލުމުން
ހަސަން ރަޝީދު
މި މަހުގެ 10 ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށް ނިމިއްޖެއެވެ. އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ …
ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މައްސަލަ ނެތް އެންމެ ވޯޓު ފޮއްޓެއްވެސް ނެތް ކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނިހާދު ކުރެެއްވި …
މައްސަލަ ނެތް އެންމެ ވޯޓު ފޮއްޓެއްވެސް ނެތް: ނިހާދު
އަލީ ހުޒާމް
މާދަމާ ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ބޮޑުތަނުން އެމްޑީޕީ ބަލިކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދުރޭ މިހެން ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގައި …
އިންތިހާބުގައި ބޮޑުތަނުން އެމްޑީޕީ ބަލިކުރާނަން: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ އައްޑޫ ފިކުރު ދިރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އާމިނަތު …
އަދާލާ ދޭ ޔަގީންކަން: ދިރުވާނީ އައްޑޫ ފިކުރު!
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާއަށް ހަމަވާނެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން ބުނެފައިވަނީ އިންތިހާބުގައި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންގެ …
އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހަމަވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އިތުރު 29 މިލިއަން ރުފިޔާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އަށް ދޭން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި …
އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އިތުރު 29 މިލިއަން ދޭން ފާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އެދެފިއެވެ. …
މިމަހު 11 ގެ ކުރިން ކެމްޕޭނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭން އެދެފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަށާއި، އަދި މަގާމަށް ހޮވައިދީފިނަމަ އެކަން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް މާލެސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. …
ޒުވާނުންނަށް ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދޭނަން: މުއިއްޒު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް 121 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަން ކަމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. …
121 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕާޓީތަކަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގައި …
ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް އީސީން އެދިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. "ރަށްވެހި ފަތިސް އަލިވިލުން"ގެ …
އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ލޯންޗިން ޖަލްސާ މިރޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންތިހާބު ބާއްވައި ނުނިމެނީސް އެކަކުވެސް މަގާމަކަށް ނުހޮވޭނެ ކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވައި އިންތިޚާބުގައި މާލެ …
އިންތިހާބު ނުނިމެނީސް އެކަކުވެސް ނުހޮވޭނެ: އަލްހާން
އީމާ މުހައްމަދު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ލުމެއް ނެތި އެމްޑީޕީއަށް ގިނަ ގޮޑިތަކެއް ލިބުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އެމްޑީޕީ ފަރިތަކަން ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ …
އިންތިހާބެއް ނެތި ގޮޑި ލިބުމަކީ އެމްޑީޕީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ފަރިތަކަން: އަނަސް
އަލީ ހުޒާމް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހިތަދޫ ކޮރޮވަލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށްފަހު ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން މިވަގުތު އިންތިހާބުގައި އަމަލީ ގޮތުން އުޅެވެން ނެތުމުން …
ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން: ޖިންކޯ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ތާރީހަށް ބަދަލެއް ނުގެންނާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
އިންތިހާބުގެ ތާރީހަށް ބަދަލެއް ނުގެންނާނަން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން