Last Updated: December 6, 23:06
Wednesday, December 6, 2023
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕިއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެކަމަށް ޕީޕީއެމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. "މަގޭ ވޯޓު ރުކަށް" …
ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުން މިރޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ލުމެއް ނެތި އެމްޑީޕީއަށް ގިނަ ގޮޑިތަކެއް ލިބުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އެމްޑީޕީ ފަރިތަކަން ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ …
އިންތިހާބެއް ނެތި ގޮޑި ލިބުމަކީ އެމްޑީޕީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ފަރިތަކަން: އަނަސް
އަލީ ހުޒާމް
ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވަންޖެހޭ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އަށް އިރުޝާދު ނުދެވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް …
ވަކިކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއަށް އީސީގެ މައްޗަށް ނޭންގޭނެ: އީސީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޭޕްރިލް 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި …
ރައީސް ނަޝީދު ބާރު އަޅުއްވަނީ އޭޕްރިލް 10 ގައި އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެންނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު އޭޕްރިލް 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން ނިންމައިފި އެވެ. މިހާރު …
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޭޕްރިލް 10 ގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާއި ހިލާފަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މާލޭގައި އިހުތިޖާޖް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އިދިކޮޅުން …
އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ހިލާފަށް ގައިދުރުކަމެއް ނެތި އިދިކޮޅުން އިހުތިޖާޖްކުރަނީ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުން އަވަސް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ …
ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތުގައި އިންތިހާބު ބޭއްވޭގޮތަށް އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބާރުވެސް މިހާރު އޮތީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެޗްޕީއޭއަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް …
ޕާޓީތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބާރުވެސް މިހާރު އޮތީ އެޗްޕީއޭއަށް: ޝިޔާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އިންތިހާބަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން …
ކޮވިޑްގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އިންތިހާބަށް ހުރަސްއެޅުން ކަމުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެ: އަލީ ނިޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި …
ކެމްޕޭނުކުރަން ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށްބުނެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަނުގެ ކޮމާންޑަރާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރުކަމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ލޯކަލް …
ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އޮޕަރޭޝަންގެ ކޮމާންޑަރު އައްޔަނުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ …
އިންތިހާބުތަކާއި ގުޅޭ މުއްދަތުތައް ކުރުކުރާ މާއްދާ އުނިކޮށް އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ހާއްސަ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް …
އިންތިހާބު ބާއްވަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖޫން މަހާއި ހަމައަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކޮށްލުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަށް ފެންނަކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ …
ސަލީމްގެ ހުށަހެޅުން: ޖޫން މަހާ ހަމައަށް އިންތިހާބު ފަސްކޮށްލުން!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީ މޮޅީ ހޮޅުއަށީގައި ވާހަކަ ދައްކަން ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއެއްވާ ކަމެއް ނުކުރާ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ …
އެމްޑީޕީ މޮޅީ ހޮޅުއަށީގައި ވާހަކަ ދައްކަން: ޝިޔާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިން އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ހާއްސަ ގާނޫނުން ބަދަލު ގެންނަނީ އިންތިހާބު އަވަހަށް ބޭއްވުމަށް ކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް …
މުއްދަތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަނީ އަވަހަށް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް: އަލީ ނިޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން