Last Updated: October 15, 21:53
Saturday, October 16, 2021
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އެމްޑީޕީން ރަށްރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓީން ވުމަށްފަހު ރަށްރަށުގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި …
އެމްޑީޕީން ކެމްޕޭނަށް ރަށްރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓިންވަނީ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށްދޭ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމުގެ ފެށުން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި …
އިންޑިއާއިންގެ އެހީއަކީ ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމުގެ ފެށުން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އިންސާފު ހޯދުމަށް ގެނައި މަޖިލީހެށް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއި ހަވާލުވެ …
މިއީ އިންސާފު ހޯދުމަށް ގެނައި މަޖިލީހެއް: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
އެޖެންޑާ 19ގައި ހިމެނިފައިވާ ގިނަ ކަންކަން 19 ވަނަ މަޖްލިސްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ނިމޭނެކަމަށް މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު …
އެޖެންޑާ 19ގެ ގިނަ ކަންކަން މަޖްލިސްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ނިންމޭނެ: ނަޝީދު
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާ އާއި އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގްލާލަަށް ބުރޫ އަރާފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް …
ޔާމީންގެ ފަސް އަހަރު ތެރޭ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއެރި: ނަޝީދު
އަލީ ހުޒާމް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބްގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ކޮޅަކު ނޯންނާނެކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އދ.ގެ އިންސާނީ …
"ނަޝީދުގެ ނަމެއް ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅަކު ނޯންނާނެ"
އަލީ ހުޒާމް
ތޭރަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމަށް ފަހު ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ބާނީ، މުހައްމަދު ނަޝީދު އެނބުރި ރާއްޖެ …
ރާއްޖެ އައުމަށް ޕާޓީ މުޅިން ޤަބޫލެއް ނޫން: ނަޝީދު
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޓެރަރިސަމްގެ ދައުވާގައި ޖަލަށް ލެވުނު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖަލުން ނިކުމެވަޑައިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައި އަހަރު ދުވަސް ގައުމުން ބޭރުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި …
ރާއްޖެ "ސަލާމަތް ކުރަން" ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ފަހަތަކު ތަނެއް ނެތް ކަމަށާއި، ފަހަތަށް ޖެހިގެން ސަލާމަތެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ފަހަތަކު ތަނެއް …
ފަހަތަށް ޖެހިގެން ސަލާމަތެއް ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހި ރާއްޖެ މިވަނީ ހަތަރު އަނގޮޅިއެއްގެ ކަންމަތީގައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދުގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ރާއްޖެ ވަނީ ހަތަރު އަނގޮޅިއެއްގެ ކަންމަތީގައި: ނަޝީދު
އަހުމަދު ނަސޫހް
މައިބަދައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ކަަމަށް ވިދާޅުވެ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުން މިހާރު ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ވެސް ހޯއްދަވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މިހާރު ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް …
ރައީސް ނަޝީދުގެ "އޮޕަރޭޝަން" މިއޮތީ!
އަޙްމަދް ޝިފާން